• เมืองพัทยา ประชุมหารือกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาท่องเที่ยว เดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นก้าวสู่เมืองเป็นนครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน

  เมืองพัทยา ประชุมหารือกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาท่องเที่ยว เดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นก้าวสู่เมืองเป็นนครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน

  เมืองพัทยา ประชุมหารือกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาท่องเที่ยว เดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นก้าวสู่เมืองเป็นนครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน

  วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นตามยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ให้เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ตามคอนเซ็ปท์ NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน เดินหน้าก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เต็มรูปแบบ โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน สมาคมต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา และสื่อมวลชน เข้าร่วมหารือฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก ทั้งนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองพัทยาและประเทศ ซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา ของประเทศและแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองพัทยามุ่งสู่การเป็น “นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน” มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค

  ในวันนี้จึงได้จัดประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นตามยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันเดินหน้าบูรณาการ พัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน เดินหน้าก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เต็มรูปแบบ โดยเสนอโครงการที่เน้นในการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างเต็มรูปแบบ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงให้เป็นไปตามแนวทางอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองพัทยาให้ทันสมัยระดับนานาชาติเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐบาล และภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเสนอแนวความคิดเห็นตามยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยรวบรวมผลจากการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้นำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150