• สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดประชุมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในโครงการ (D.A.R.E) เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดประชุมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในโครงการ (D.A.R.E) เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดประชุมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในโครงการ (D.A.R.E) เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

  วันนี้ (5 ก.พ.63) เวลา 13.30 น. เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดเข้าค่ายลูกเสือ ในโครงการ (D.A.R.E) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ก่อนปิดภาคเรียนใหญ่ โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการ (D.A.R.E) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 251ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สำนักการศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ได้จัดทำโครงการ(D.A.R.E) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 โดยมีการดำเนินการในโครงการดังกล่าวดังนี้
  1.โครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมประกวดเรียงความ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมฯ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา
  2.โครงการชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยาระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธศรีราชา
  3.โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ.อาคารกรีฑาในร่มพัทยา

  โดยในวันนี้เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม การเตรียมตัวนักเรียนที่จะเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ให้มีความพร้อมในการเข้าค่าย โดยเน้นย้ำให้คุณครูตระหนักและเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นคนดี มีคุณค่าในสังคม มุ่งเน้นความสามัคคีและปรองดองสมานฉันท์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม ให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียนสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เรื่องยาเสพติด ไม่ให้มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแบบถาวร เพื่อเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดความสามัคคี เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติต่อไปในอนาคต..

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150