• เมืองพัทยาจัดโครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

  เมืองพัทยาจัดโครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

  เมืองพัทยาจัดโครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

  วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 08.45 น. ณ.โรงเรียนเมืองพัทยา2(เจริญราษฎร์อุทิศ) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี2563 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ซึ่งมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ครู อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมพิธีฯเป็นจำนวนมาก

  วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมาย โดยพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า และบรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆองค์ เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

  ดังนั้นสำนักการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เมืองพัทยาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุข โดยจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขัน 3 ประเภท ดังนี้

  1. ประกวดวาดภาพพุทธประวัติ ในหัวข้อ “วันมาฆบูชา” ซึ่งแบ่งการประกวดแข่งขัน เป็น 3 ระดับ คือ ระดับช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)และระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) โดยมีนักเรียนสนใจผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน 55 คน
  2. ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ซึ่งแบ่งการประกวดแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ทีมละ 5 คน จำนวน 21 ทีม
  3. ประกวดการเล่านิทานธรรมะประกอบท่าทาง ซึ่งแบ่งการประกวดแข่งขัน เป็น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล ระดับช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3) ระดับช่วงชั้นที่ 2(ป.4-ป.6) ระดับช่วงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3) โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จำนวน 36 คน
   ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักรู้ เห็นความสำคัญ รู้จักเข้าวัดปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจ ช่วยจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150