• ประชุมปรึกษาหารือโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง พร้อมเป็นกรอบชี้นำควบคู่กับการพัฒนาเมือง

  ประชุมปรึกษาหารือโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง พร้อมเป็นกรอบชี้นำควบคู่กับการพัฒนาเมือง

  ประชุมปรึกษาหารือโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง พร้อมเป็นกรอบชี้นำควบคู่กับการพัฒนาเมือง

  วันนี้ ( 13 ก.พ. 63) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อการพัฒนาโดยรอบแนวโครงข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ เป็นกรอบชี้นำในการพัฒนาเมืองควบคู่กับการพัฒนาระบบขนส่ง โดยมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี นางสุภาพรรณ สง่าศรี รองผู้จัดการโครงการฯ และตัวแทนบริษัท ทีม คอลซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเมนท์จำกัด(มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน เอนจิเนียริ่ง คอลซัลเต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซันเตนท์ จำกัด บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิวเคชันลี่ จำกัด บริษัท ไพร์มสตรีท แอนด์ไวเซอร์ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม จัดทำแผนแม่บทต้นแบบการพัฒนา TOD พัทยา (Transit Oriented Development ) คือ การพัฒนาเมืองรอบสถานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองตามหลักการ TOD ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนที่เน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่พึ่งพาเครื่องยนต์ และวางกรอบแนวทางการพัฒนา TOD รูปแบบองค์กรตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยในวันนี้บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ นำโดยนางสุภาพรรณ สง่าศรี รองผู้จัดการโครงการฯ ได้นำเสนอแนวคิดการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ TOD ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเชื่อมต่ออาคารในรูปแบบทางเดินยกระดับได้ สามารถเข้าถึงสถานีและพื้นที่ในโครงการง่ายดาย ลดการจราจรติดขัด สนับสนุนอัตลักษณ์ เพื่อให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา การขยายและปรับปรุงถนน เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง แผนการดำเนินโครงการ TOD ในพื้นที่ เนื่องจากเมืองพัทยามีกิจกรรมที่สำคัญหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ที่พักอาศัย เป็นส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจ มีกลุ่มวิสาหกิจ และนอกจากนี้ยังเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกของ EEC
  หากมีความคืบหน้าครั้งต่อไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งต่อไป ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และเว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150