• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E

  วันนี้ (19 ก.พ.63) เวลา 13.30 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเรียงความ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าประกวดฯ โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ และนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 1 -10 เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ขึ้น ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน โดยวิทยากรจากสถานีตำตรวจภูธรบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจแดร์ (DARE) มาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 1 – 10 ในภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะรู้จักวิธีหลบเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรงได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการประกวดเรียงความในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้นำเอาความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดผ่านการเรียงความ เพื่อสะท้อนถึงมุมมอง และทัศนคติ อันจะเป็นการหล่อหลอมให้เป็นคนดี คนเก่งของชาติต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150