• Monthly Archives: չҤ 2020

  เมืองพัทยาปรับพื้นที่ซอยนาเกลือ​ 18 เปิดทางสัญจรชั่วคราว ลดปัญหาจราจรติดขัด

  เมืองพัทยาปรับพื้นที่ซอยนาเกลือ​ 18 เปิดทางสัญจรชั่วคราว ลดปัญหาจราจรติดขัด

  วันนี้ (30 มี.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำรถแม็คโครปรับพื้นที่เอกชน ภายในซอยนาเกลือ 18 เพื่อเปิดทางสัญจรชั่วคราว​ ลดปัญหาจราจรหนาแน่น บริเวณถนนนาเกลือ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม​ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่พร้อมทั้ง ตัดหญ้า ทุบกำแพง เก็บขยะและสิ่งวัสดุต่างๆ ออกจากบริเวณดังกล่าว


  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ

  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ
  วันนี้ (30 มี.ค.63) เวลา 13.30 น. ณ ชุมชนหนองตะแบก นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ นางวนิดา บ่มกลาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนหนองตะแบก จำนวน 1 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นสักขีพยาน


  ประชุมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  ประชุมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  วันนี้ (30 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะนี้ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ – ภาคเอกชน ได้บูรณาการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดมา โดยได้จัดตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้น โดยร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของแต่ละส่วนราชการและในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา แนวทางปฏิบัติเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 โดยจะต้องนำเสนอความคืบหน้าและการติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) ทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ เวลา 08.00 น. และ เวลา 16.00 น.ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.) กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย

  สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในองค์กร นำเสนอแผนการดำเนินการที่จะปฏิบัติงานที่บ้าน การติดตามควบคุมโรคเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน และการค้นหา คัดกรอง เฝ้าระวังป้องกันประชาชนในพื้นที่ 10 กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานศึกษา ขนส่งสาธารณะ คอนโด/ที่พักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ ชุมชนทั้ง 42 ชุมชน เพื่อแยกผู้ถูกคัดกรองด้วย Mobile Application นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอแผนเตรียมรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน โดยเสนอการเตรียมอาคารหรือโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยระยะเบื้องต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 รวมทั้งการพิจารณาแผนขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้แผนการดำเนินการดังกล่าวจะนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาต่อไป


  เมืองพัทยาเดินหน้าทำความสะอาด วัดสว่างฟ้าพฤฒารามและวัดช่องลมนาเกลือ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019

  เมืองพัทยาเดินหน้าทำความสะอาด วัดสว่างฟ้าพฤฒารามและวัดช่องลมนาเกลือ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019

  วันนี้ (30 มี.ค. 63 ) เวลา 09.00 น. เมืองพัทยาโดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่สำนักการสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณวัดสว่างฟ้าพฤฒารามและวัดช่องลมนาเกลือ ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ
  สำหรับมาตรการการป้องได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา

  วันนี้(30 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่ คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา ตามคำสั่งเมืองพัทยาที่ 350/ 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างคำสั่งเมืองพัทยา เรื่องการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุนั้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ในวันนี้จึงได้มีการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยในที่ประชุมได้เสนอสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซอยหนองเกตุใหญ่ และศูนย์ฝึกอาชีพ วัดโพธิสัมพันธ์ ทั้งนี้จะนำเสนอให้ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป


  รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่เกาะล้าน​ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่เกาะล้าน​ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  เมื่อวันที่​ 29 มี.ค.2563​ เวลา 17.00 น.นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยารักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นเกาะล้าน​ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน ผู้แทนชุมชนบ้านเกาะล้าน ร่วมลงพื้นที่และรายงานมาตรการในครั้งนี้ ซึ่งในส่วนของเกาะล้านได้มีทำการปิดเกาะไปตั้งแต่ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดมาตรการเข้มข้นดังนี้
  1.จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณท่าหน้าบ้าน พร้อมจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน พร้อมได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

  1. ทำการฉีดล้างพร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม
   3.จัดศูนย์แพทย์เกาะล้านและอสม.ออกสำรวจบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องเฝ้าระวัง ตรวจควบคุมผู้ที่กลับมาพักอาศัยในพื้นที่เกาะล้าน​ เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่ให้ความร่วมมือกักตัวเองอยู่บ้าน
   4.จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจ
   เวลา 20. 00 น.- 22.00 น. พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนกลับเข้าบ้านหลังจาก 22. 30 น. ถ้ายังพบบุคคลใดที่ออกนอกเคหะสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็น เจ้าหน้าที่จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาด

  ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวเกาะล้าน เมืองพัทยาเป็นอย่างดี


  ผู้ประกอบการ​ ร้านค้า​ ประชาชน​ Big Cleaning Day ทั้งเมืองพัทยา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  ผู้ประกอบการ​ ร้านค้า​ ประชาชน​ Big Cleaning Day ทั้งเมืองพัทยา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  ประมวลภาพ​ผู้ประอบการด้านการท่องเที่ยว​ โรงภาพยนตร์​ โรงพยาบาล​ ศูนย์การค้า​ โรงแรม​ ตลาด​ รถสองแถว​ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังสู้ภัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งพัทยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  สำหรับมาตรการการป้องกันได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

  ผู้ประกอบการ​ ร้านค้า​ ประชาชน​ Big Cleaning Day ทั้งเมืองพัทยา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  ประมวลภาพ​ผู้ประอบการด้านการท่องเที่ยว​ โรงภาพยนตร์​ โรงพยาบาล​ ศูนย์การค้า​ โรงแรม​ ตลาด​ รถสองแถว​ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังสู้ภัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งพัทยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  สำหรับมาตรการการป้องกันได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


  ประชุมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว​ในพัทยา จากผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19

  ประชุมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว​ในพัทยา จากผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19

  วันนี้ (27 มี.ค. 63) เวลา 16.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน ประชุมพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งมีนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี พร้อมด้วยนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ประธานชมรมสปาเมืองพัทยา ชมรมร้านอาหารเมืองพัทยา นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทย แม้ว่าภาครัฐบาลได้ดำเนิน มาตรการอย่างเข้มงวด​ เพื่อจะให้สามารถควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้
  ในระยะแรกที่มีการระบาดธุรกิจท่องเที่ยวที่มีลูกค้าเป็นชาวจีนเป็นหลักได้รับผลกระทบก่อนและปิดกิจการไปเกือบหมดอย่างไรก็ดีเมื่อสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น ทางภาครัฐบาลได้ดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดขึ้นตามลำดับ เช่น การห้ามการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง​ การใช้มาตรการต้องมีประกันสุขภาพในการเดินทางเข้าประเทศไทย​ เป็นต้น จึงส่งผลกระทบกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้​  นับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ประกอบกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวมีธรรมชาติของธุรกิจที่ใช้แรงงานมาก และอีกทั้งยังมีภาระค่าใช้จ่ายคงที่สูง ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน (เงินเดือนค่าบริการเบี้ยประกันสังคม) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีท้องถิ่นอื่นๆ เช่นภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม เป็นต้น
  ถึงแม้ว่าภาครัฐจะได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาคธุรกิจออกมาเป็นระยะๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การรักษาสภาพคล่อง” และ “การดำรงอยู่ของกิจการ” ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและโรงแรมต่างๆ ในทุกระดับเริ่มประกาศปิดกิจการ หยุดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเลิกจ้างพนักงาน​ ทำให้เกิดการว่างงานและเดินทางกลับภูมิลำเนา สร้างความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับธุรกิจที่ยังไม่ปิดกิจการในขณะนี้นั้น ในทางปฏิบัติถือว่าไม่มีธุรกิจและรายได้ใดๆ เข้ามาจุนเจือแล้ว แต่ยังเปิดดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน เศรษฐกิจของชาติ และการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นหลัก
  ในวันนี้ ทางสมาคมต่างๆจึงรวมตัวกันเข้าพบนายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. กรณีหยุดกิจการชั่วคราวจากผลกระทบดังกล่าว​ ให้ทางกองทุนประกันสังคมจ่ายชดเชยลูกจ้างในอัตรา 70 % เป็นระยะเวลาสูงสุด 180​ วัน
  2. ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเป็นระยะเวลา 180 วัน โดยให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
  3. ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องที่ในปี​ พ.ศ. 2563 กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
  4. ขอลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากธนาคารพาณิชย์ที่ทางเอกชนกู้อยู่​ โดยภาครัฐเป็นผู้ชดเชยส่วนลดให้ผู้รับผิดชอบโดยกระทรวงการคลัง
  5. ของดจ่ายค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ (เป็นมาตรการของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้​ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน)​
  6. ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและอุปกรณ์สำหรับการดำเนินการป้องกัน COVID-19 สามารถนำมาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า

  ทั้งนี้ข้อเสนอตามมาตรการดังกล่าว จะสามารถช่วยและลดความตึงเครียดให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่ทำรายได้ให้กับประเทศ​ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก​ และ มีการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยถึง 4.3 ล้านตำแหน่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 ของการจ้างงานในปี 2562 และยังเกี่ยวเนื่อง
  กับธุรกิจอื่นๆ​ อาทิ การขนส่ง ไกด์ทัวร์ ภาคการเกษตร ยังคงรักษาการจ้างงานต่อไปได้ ไม่เป็นการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจสังคม และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเป็นกำลังสำคัญในการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเมื่อภาวะวิกฤตนี้ได้ผ่านพ้นไป

  ทั้งนี้นายกเมืองพัทยา รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น​และจะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาในลำดับต่อไป


  บริษัท บิวตี้ดาราอินเตอร์เทรด จำกัด มอบถังพ่นพร้อมน้ำยาสเปร์ยนาโน เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และชุดป้องกัน ให้กับเมืองพัทยา สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

  บริษัท บิวตี้ดาราอินเตอร์เทรด จำกัด
  มอบถังพ่นพร้อมน้ำยาสเปร์ยนาโน เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และชุดป้องกัน
  ให้กับเมืองพัทยา สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันนี้(27 มี.ค.63) เวลา 16.20 น.นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบถังพ่นพร้อมน้ำยาสเปรย์นาโน แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ
  และชุดป้องกัน จากนายเพิ่มศักดิ์ เอี่ยมจำรัส ผู้บริหารบริษัท บิวตี้ดาราอินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อใช้ทำความสะอาดและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 132​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา


  แนวทางการปฏิบัติเปิดร้านอาหาร เปิดตลาด ในพื้นที่ ป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

  แนวทางการปฏิบัติเปิดร้านอาหาร เปิดตลาด ในพื้นที่ ป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19
  จากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) สร้างความหวาดกลัว ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และรู้สึกปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี จึงขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเปิดร้านอาหาร เปิดตลาด ในพื้นที่

  1. ร้านอาหารทุกแห่งที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดได้ปกติ แต่ต้องยึดถือข้อแนะนำในการจัดสถานที่ ดังนี้
  • ต้องมีการตรวจคัดกรองไข้
  • ต้องมีแอลกอฮอล์ล้างมือ
  • พนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย
  • ต้องมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ
  • การจัดที่นั่งในร้านต้องมีระยะห่างระหว่างลูกค้าแต่ละคน 1 เมตร (ไม่ใช่โต๊ะห่าง 1เมตร) ดังนั้นร้านที่เป็นลักษณะนั่งล้อมวงมีอาหารรวมตรงกลาง อาจไม่สามารถจัดได้เพราะระยะห่างของแต่ละคนไม่ถึง 1. เมตร มาด้วยกันก็ต้องนั่งแยกกัน 1 เมตร
  • ทางที่ดีที่สุดคือการให้บริการแบบซื้อกลับไปทานที่บ้าน (การจัดแถวรอสินค้าห่าง 1 เมตร เหมือนกัน)และ !! ท่านต้องมั่นใจนะว่า ร้านของท่านเป็น ร้านอาหารจริงๆ มิใช่ ร้านที่มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการ หรือให้บริการคล้าย “สถานบริการ” เพราะถ้ามีลักษณะคล้ายสถานบริการไม่สามารถเปิดได้
   สำหรับร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดได้ เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น (นั่งทานในร้านไม่ได้)
  1. ร้านทำผมชาย/หญิง (บาร์เบอร์ ซาลอน เสริมสวย สัก) สามารถเปิดได้ แต่ต้องมีการจัดการทั้งเรื่องคัดกรองไข้ มีแอลกอฮอล์ล้างมือ ช่าง/ลูกค้า ต้องใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดที่นั่งตัดผม ที่นอนสระผม บ่อย ๆ ควรทำทุกครั้งที่ลูกค้าเปลี่ยนคน การสระผมต้องไม่ก้มหน้าไปใกล้ลูกค้า และ มีบางกิจกรรมไม่ควรให้บริการ เช่น การโกนหนวด การขลิบขนจมูก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ให้คำแนะนำเพิ่มว่า ร้านประเภทดังกล่าว ยิ่งท่านลดเวลาในการให้บริการในแต่ละกิจกรรม ก็จะยิ่งลดความเสี่ยงลงได้มาก สำหรับร้านทำเล็บ ร้านสัก ไม่ได้สั่งปิด แต่ทางเราไม่แนะนำให้ทำ เพราะเป็นบริการที่มีการสัมผัสใกล้ชิดมากและเป็นเวลานาน มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อมาก
  2. ตลาดนัด ตลาดสด สามารถเปิดได้ แต่ต้องให้มีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้าตลาด แม่ค้าพ่อค้าสวมหน้ากากอนามัย หากพ่อแม่ค้าท่านใดมีอาการป่วย ห้ามเข้าไปขายของ พร้อมวางเจลล้างมือให้ประชาชนที่มาใช้บริการและที่สำคัญ ประชาชนทุกคนที่เข้าไปในตลาด ควร หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน
  3. สนามกอล์ฟ สามารถเปิดได้ แต่ไม่ให้จัดการแข่งขัน หรือจัดกิจกรรมที่จะมีการรวมตัวกัน
  4. คลินิค อายุรกรรม คลินิคทนตกรรม สามารถเปิดได้ แต่อาจมีการงดเว้นบางบริการ บางหัตถกรรม เพราะมีความเสี่ยงเกิดการฟุ้งของละอองในปาก
  5. อาบน้ำ ตัดขน น้องหมาน้องแมว สามารถเปิดได้
  6. ร้านเกมส์ อินเตอร์เนตคาเฟ่ ‘ปิด’
  7. คลินิคเสริมความงาม ขัดตัว นวดหน้า อัพจมูก สปา ร้านนวด ‘ปิด’
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3893 2450 หรือ www.cbo.moph.go.th
   ขอบคุณแหล่งที่มา : เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR
   ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.

  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150