• พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2563

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2563

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันนี้ (28 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร(D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รอง ผกก.ป.สภ. เมืองพัทยา พ.ต.ท. ณัฐกร มงคลมหา รอง ผกก.ป.สภ.บางละมุง และครูตำรวจแดร์ เข้าร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

  โครงการ(D.A.R.E) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักป้องกันนำหน้าการปราบปราม มุ่งเน้นกลุ่มคนผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่มีผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก
  ดังนั้นสำนักการศึกษาเมืองพัทยาเล็งเห็นสำคัญการสร้างแกนนำนักเรียนในการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังพฤติกรรมการกระทำดีให้กับนักเรียน จึงได้กำหนดจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม และมีทักษะในการหลีกเลี่ยงปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรงได้

  ซึ่งการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรตำรวจแดร์ จากสถานีตำรวจภูธรบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีกิจกรรมแข่งขันประกวดเรียงความในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร (D.A.R.E) ซึ่งในวันนี้มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งสิ้น 1,390 คน ประกอบด้วย

  1. ผู้เข้าแข่งขันประกวดเรียงความหลักสูตรแดร์ จำนวน 38 คน
  2. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 จำนวน 10 คน
  3. ครูตำรวจแดร์ที่อบรมให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 จำนวน 13 คน
  4. บุคลากรสำนักการศึกษา ที่ได้สนับสนุนการอบรมหลักสูตรแดร์ จำนวน 4 คน

  ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านกานอบรมครั้งนี้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม มีทักษะในการหลีกเลี่ยงปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนในเขตเมืองพัทยาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150