• พิธีเปิดงานบ้านวิชาการ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  พิธีเปิดงานบ้านวิชาการ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  พิธีเปิดงานบ้านวิชาการ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  วันนี้(5 มี.ค.63)เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดงานบ้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการการศึกษา นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 6 รายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายไพฑูรย์ จันทร์กระจ่าง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 6 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และบุคลากรสำนักการศึกษาเมืองพัทยาและแขกผู้เกียรติ ร่วมในพิธีฯดังกล่าว ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6

  เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและตอบสนองเอกลักษณ์ของโรงเรียน ที่ว่าสถานศึกษาสร้างคนดี มีทักษะอาชีพ จึงเห็นควรให้โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและการสอนทักษะอาชีพในรูปของกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมลดเวลาเรียน ดังนั้นในวันนี้โรงเรียนเมืองพัทยา 6 จึงได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการทำโครงงาน และสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในความสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการต่อสาธารณชน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้เยี่ยมชมผลงาน

  ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระฯ อาทิ การวาดภาพระบายสี การทำแซนวิส การทำสาคู ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ส้มตำ การทำเต้าหู้นมสด การประดิษฐ์ดอกไม้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ ที่เด็กนักเรียนต่างร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อแสดงความรู้ ความสามารถของนักเรียน เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงานอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150