• พิธีเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเมืองพัทยาประจำปี 2563

  พิธีเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเมืองพัทยาประจำปี 2563

  พิธีเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเมืองพัทยาประจำปี 2563

  วันนี้(4 มี.ค.63) เวลา 09.00 น.นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเมืองพัทยาประจำปี 2563 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน และผู้เข้าอบรม ร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสำนักพัฒนาสังคม ส่วนพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดกิจกรรมโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเมืองพัทยาประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความสนใจในด้านเดียวกันเกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านการผลิต การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน ส่งเสริมการมีรายได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 4-31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  กิจกรรมที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตร“การพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มและทัศนคติที่ดี ในการมีส่วนร่วมในการจัดการภายในกลุ่ม
  กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความชำนาญในด้านการผลิตโดยอบรมและฝึกปฏิบัติจำนวน 8 หลักสูตร ตามความต้องการของชุมชนที่ได้ดำเนินการสำรวจจากแผนประชาคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ณ ชุมชนหนองพังแค
  2.หลักสูตรการสกรีนและผลิตผ้ามัดย้อม ณ ชุมชนเกาะล้าน
  3.หลักสูตรการผลิตน้ำมันนวดเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย ณ ชุมชนกอไผ่
  4.หลักสูตรการจักสานจากเส้นพลาสติก ณ สวนอาหารเรือนไทย

  1. หลักสูตรการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ ณ สวนอาหารเรือนไทย
  2. หลักสูตรการแปรรูปอาหารทะเล ณ ชุมชนวัดช่องลม
   7.หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร ณ ชุมชนอรุโณทัย
   8.หลักสูตรการผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว ณ ชุมชนบงกช

  ซึ่งการจัดอบรมในแต่ละหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และขั้นตอนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงตนเองและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150