• เมืองพัทยาจัดอบรม SRRT ครั้งที่ 3/2563 ส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจ เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชน พร้อมสาธิตการทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและทำหน้ากากอนามัย

  เมืองพัทยาจัดอบรม SRRT ครั้งที่ 3/2563 ส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจ เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชน พร้อมสาธิตการทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและทำหน้ากากอนามัย

  เมืองพัทยาจัดอบรม SRRT ครั้งที่ 3/2563 ส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจ เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชน พร้อมสาธิตการทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและทำหน้ากากอนามัย

  วันนี้ (3 มี.ค.63) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวน SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และสมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องทัพพระยา

  ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน โดยมีทั้งโรคจากการติดเชื้อและโรคเรื้อรังไร้เชื้อ มีผลกระทบโดยตรงกับร่างกายและจิตใจ ปั่นทอนสุขภาพและชีวิต ซึ่งอาจนำมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร หรือแม้แต่ความประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน ความเจริญหลากหลายที่เข้ามามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาและสาเหตุเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเป้าหมายหลัก คือ รู้เร็ว รายงานเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายโรคได้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องดูแลแก้ไข ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคล ครอบครัว และชุมชน จึงได้จัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากนางวัชชรี ทองอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ให้กับสมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา เพื่อให้สมาชิกตระหนักรู้ถึงแนวทางการป้องกันและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมสาธิตการทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยให้อีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150