• เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อรองรับเข้าสู่ยุค EEC

  เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อรองรับเข้าสู่ยุค EEC

  เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อรองรับเข้าสู่ยุค EEC
  วันนี้ (11 มี.ค. 63) เวลา 12.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมคณะกรรมการฯ เนื่องในโอกาสเข้าหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาของเมืองพัทยา เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค EEC โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ซึ่งในวันนี้ได้มีการหารือ 4 ประเด็นหลัก คือ
  ประเด็นที่ 1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกในขณะนี้ ซึ่งคาดว่าในช่วงเดือนเมษายนสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงได้กำหนดให้ทุกภาคส่วน และจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง EEC ผนึกกำลังเพื่อบูรณาการร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ส่งเสริม ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
  ประเด็นที่ 2 ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ซึ่งในวันนี้ทางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เสนอให้คณะผู้บริหารเมืองพัทยาเสนอโครงการหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเป็นหลัก
  ประเด็นที่ 3 เรื่องขยะ ที่ประชุมได้เสนอให้เมืองพัทยารวบรวมและเสนอรูปแบบการจัดตั้งโรงจัดเก็บขยะ แนวทางจัดเก็บขยะอย่างมีระบบ ปลอดภัย โดยไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชน
  ประเด็นที่ 4 เรื่องน้ำเสีย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เสนอให้เมืองพัทยา พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน

  ทั้งนี้เพื่อนำโครงการต่างๆที่จะจัดทำขึ้นในอนาคต ที่เป็นไปตามแนวทางของ EEC เสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุน พัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะแบบครบวงจรต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150