• เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรี และทัพเรือภาคที่ 1 ส่งมอบน้ำจืดให้ประชาชนบ้านเกาะล้าน สำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรี และทัพเรือภาคที่ 1 ส่งมอบน้ำจืดให้ประชาชนบ้านเกาะล้าน สำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรี และทัพเรือภาคที่ 1 ส่งมอบน้ำจืดให้ประชาชนบ้านเกาะล้าน สำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  วันนี้ (13 มี.ค.63) เวลา 09.30 น.นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การแจกจ่ายน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ ณ ท่าหน้าบ้าน (เกาะล้าน)

  ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะมีระดับความรุนแรงที่สูงขึ้น ทั้งนี้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวที่ต้องอาศัยความร่วมมือ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขอย่างจริงจัง ในการนี้ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำจืด จำนวน 50 ตัน ในเที่ยวแรก และจัดส่งเพิ่มเติมจนครบ 200 ตัน ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกาะล้าน ได้รับการบรรเทาในโอกาสแรก ตามนโยบายของพลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มอบหมายให้ “กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และ มีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัย อันตราย ที่นั้นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ” สำหรับเกาะล้านเมืองพัทยา นับเป็นพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นน้ำคือปัจจัยสำคัญในการรองรับทั้งการอุปโภค-บริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยการมอบส่งน้ำในครั้งนี้จะช่วยบรรเทา และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของเมืองพัทยา เพื่อให้ประชาชนคนไทยที่อยู่บนเกาะล้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างปกติและยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150