• เมืองพัทยาจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา หลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารจัดการอย่างครบด้าน”

  เมืองพัทยาจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา หลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารจัดการอย่างครบด้าน”

  เมืองพัทยาจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา หลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารจัดการอย่างครบด้าน”

  วันนี้ (18 มี.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา หลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารจัดการอย่างครบด้าน” โดยมี นางฉัตรฤดี ทิมกระจ่าง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ซึ่งมีบุคลากรสายงานผู้บริหารประเภทบริหารงานท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฐานพล พวงมาลี นักสื่อสารองค์กรสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และทีมงาน The Ulitmate training มาเป็นวิทยากรให้บรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารกับการบริหารจัดการอย่างครบด้าน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาเมืองพัทยา และมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างครบถ้วนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150