• ประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

  ประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

  ประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

  เมืองพัทยาและ อพท.จัดประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เสนอให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างเมืองให้สะดวก สะอาด ปลอดภัย สู่เมืองแห่งความมั่นคงอย่างยั่งยืนร่วมกัน

  วันนี้ (19 มี.ค.2563) เวลา 13.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ซึ่งจัดโดย อพท. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา ผู้แทนจากสมาคมแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการเมืองพัทยา มูลนิธิ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมเชสโซเทล

  โดยในที่ประชุมวันนี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งมีหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยั่งยืน เน้นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน ได้มีการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดแผนในการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอเพิ่มเติมให้เมืองพัทยาเน้นด้านความสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีฟรีรถเมล์ มีหน่วยงานดูชายหาดโดยตรง มีต้นไม้สร้างความเขียวชอุ่มทั่วทั้งเมือง มีทางเดินกว้างขวางให้สามารถสัญจรได้สะดวกสบายและรองรับผู้พิการได้เป็นอย่างดี เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผลการประชุมดังกล่าวจะนำมาสรุปจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อเสนอสภาเมืองพัทยาพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150