• เมืองพัทยา ประชุมศึกษาความเหมาะสมรถไฟรางเบา ลดปัญหาจราจรอย่างเป็นรูปธรรม

  เมืองพัทยา ประชุมศึกษาความเหมาะสมรถไฟรางเบา ลดปัญหาจราจรอย่างเป็นรูปธรรม

  เมืองพัทยา ประชุมศึกษาความเหมาะสมรถไฟรางเบา ลดปัญหาจราจรอย่างเป็นรูปธรรม

  วันนี้ (20 มี.ค. 63) ห้องประชุม 231 เวลา 10.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมนำเสนอรายละเอียดงานและความคืบหน้าการดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทยสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาเป็นเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมากโดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเมืองพบว่าสาเหตุหลักของปัญหาการจราจรในเมืองพัทยาคือการขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะ ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดและเกิดมลพิษทางอากาศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับการเดินทางในเมืองพัทยา ให้ครอบคลุมที่พักอาศัยและแหล่งกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยามีจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากยิ่งขึ้น ทำให้จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง และเป็นการป้องกันปัญหาการจราจรในตัวเมืองพัทยาได้ในอนาคต ภายใต้กรอบนโยบายของการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลดความต้องการการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อปริมาณความต้องการ การเดินทางของประชากรและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

  ในวันนี้จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลความคืบหน้าการจัดทําแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา ตามเส้นทางสายหลักหรือเป็นเส้นทางที่เสริมระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในระยะ 20 ปี โดยมีแนวคิดการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว ดังนี้

  • แผนระยะสั้น (Short-term Plan) พ.ศ. 2563-2565 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • แผนระยะกลาง (Intermediate Plan) ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566-2570 มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับโครงการพัฒนาฯ ระยะเร่งด่วน รองรับการเชื่อมโยงกับโครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามเส้นทาง ดังนี้
  • พัฒนาระบบขนส่งหลัก สายที่ 1 (สายสีเขียว) ตามเส้นทาง : สถานีรถไฟพัทยา – แยกทัพพระยา – แหลมบาลีฮาย มีระยะทางประมาณ 8.8 กิโลเมตร
  • พัฒนาระบบรถไฟชานเมือง สายที่ 2 (สายสีเหลือง) ตามเส้นทาง : อ.ศรีราชา – เมืองพัทยา – อ.สัตหีบ มีระยะทางประมาณ 68.0 กิโลเมตร
   ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2571-2575 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาให้โครงข่ายมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกับโครงข่ายในแผนระยะกลาง ช่วงที่ 1 โดยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามเส้นทาง ดังนี้
  • พัฒนาระบบขนส่งหลัก สายที่ 3 (สายสีม่วง) ตามเส้นทาง : วงเวียนปลาโลมา – แยกทัพพระยา – พัทยาใต้ – หนอง ปรือ มีระยะทางประมาณ 11.0 กิโลเมตร
  • แผนระยะยาว (Long-term Plan) พ.ศ. 2576-2580 มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ รองรับการพัฒนาพื้นที่เมืองและการขยายตัว เพิ่มขึ้นของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามเส้นทาง ดังนี้
   พัฒนาระบบขนส่งหลัก สายที่ 4 (สายสีแดง) เส้นทาง: วงเวียนปลาโลมา – แยกทัพพระยา – จอมเทียนสาย 2 – สนามกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก มีระยะทางประมาณ 14.6 กิโลเมตร

  ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาผลกระทบและความเหมาะสมในการจัดทำแผนและรูปแบบเส้นทางดังกล่าว เพื่อแก้ไขให้เหมาะสมและชัดเจนมากที่สุด ก่อนที่จะนำเสนอรูปแบบการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) เพื่อทำประชาคมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150