• เมืองพัทยา ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน

  เมืองพัทยา ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน

  เมืองพัทยา ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน

  วันนี้ (23 มี.ค.63)​เวลา 14.00 น.นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม​ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่มีการระบาดมากขึ้นในวงกว้าง หลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดชลบุรีประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยาจึงจัดตั้ง “ ศูนย์อำนวยการและประสานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา” ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันโรคดังกล่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรค ตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนด สร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ และส่งต่อข่าวสารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไปยังสื่อสาธารณะต่างๆและสื่อสังคมออนไลน์ ที่น่าเชื่อถือได้จากทางภาครัฐโดยตรง

  นายสนธยา คุณปลื้มนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า​ การจัดตั้งศูนย์ฯในครั้งนี้เพื่อดูแลในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้อง​ สื่อสารให้กับประชาชนรับทราบ ซึ่งมีนายกเมืองพัทยา เป็นประธานและมีคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดูแลเกี่ยวกับในส่วนของประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากโรคนี้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเมืองพัทยาได้มีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอด คือล้างมือให้สะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ซึ่งก็เป็นการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน ประชาชนสามารถทำได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างความรับรู้ จะทำให้ลดการแพร่ระบาดอาการติดเชื้อได้อย่างเต็มที่ โดยวันนี้ก็จะนำข้อแนะนำจากทุกฝ่าย เสนอต่อคณะทำงานของทางจังหวัดชลบุรี เพื่อให้พิจารณา ปฏิบัติงานแบบบูรณาการและเป็นรูปธรรมต่อไป

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์ประสานงานสู้ภัยโควิด-19 เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150