• สภาเมืองพัทยา เห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ…. พร้อมนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

  สภาเมืองพัทยา เห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ…. พร้อมนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

  สภาเมืองพัทยา เห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ…. พร้อมนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

  วันนี้ ( 23 เม.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยในวันนี้ได้มีการประชุมสภาโดยมีญัตติในการพิจารณาขอรับความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ…. เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชลบุรีได้มีมาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการให้บริการร้านอาหาร สถานบริการต่าง ๆ ทั้งนี้เมืองพัทยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จึงได้มีการศึกษาข้อกฎหมายอันบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและข้อสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเพื่อซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่มาปรับใช้ให้เกิดความถูกต้อง เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน อันกรณีฉุกเฉิน มีความจำเป็นเร่งด่วน

  เมืองพัทยาจึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ…. เพื่อให้เมืองพัทยาสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่และกฎหมาย โดยได้นำเสนอสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ ซึ่งมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ…. และหลังจากนี้เมืองพัทยาจะได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
  และปิดประชุมใน 15.30 น.

  สภาเมืองพัทยา เห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ…….

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150