• เมืองพัทยาเปิดทำการตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ได้คลี่คลายลง

  เมืองพัทยาเปิดทำการตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ได้คลี่คลายลง

  เมืองพัทยาเปิดทำการตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ได้คลี่คลายลง

  ตามคำสั่งเมืองพัทยา ที่ 1105/2563 เรื่อง ประกาศให้วันศุกร์ของทุกสัปดาห์เป็นวันหยุดทำการของเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โรคโควิด -19) จะเป็นปกติ นั้น

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โรคโควิด -19) ในพื้นที่เมืองพัทยาได้คลี่คลายลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ประกอบกับหนังสือกองทัพไทย ที่ กห 0800/250 เรื่อง ขอความร่วมมือปรับลดเวลาและวันทำงาน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงให้ยกเลิกคำสั่งเมืองพัทยาข้างต้น และให้พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเมืองพัทยา เข้าปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3382663165077737&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150