• เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.นี้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.นี้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.นี้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  วันนี้ (18 พ.ค.63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) ได้มีการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) โดยจังหวัดชลบุรีได้มีมาตรการเร่งด่วนต่างๆในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ เช่นการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการให้บริการร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ รวมทั้งการปิดชายหาด ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ฯลฯ เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมืองพัทยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือฯ เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 ไปแล้ว ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ จำนวนทั้งสิ้น 9,328 ราย ดังนี้

  1. ตำบลนาเกลือ จำนวน 3,667 ราย
   หมู่ 1 ต. นาเกลือ จำนวน 49 ราย
   หมู่ 2 ต. นาเกลือ จำนวน 466 ราย
   หมู่ 3 ต. นาเกลือ จำนวน 117 ราย
   หมู่ 4 ต. นาเกลือ จำนวน 569 ราย
   หมู่ 5 ต. นาเกลือ จำนวน 935 ราย
   หมู่ 6 ต. นาเกลือ จำนวน 1,116 ราย
   หมู่ 7 ต. นาเกลือ จำนวน 415 ราย
  2. ตำบลหนองปรือ จำนวน 5,420 ราย
   หมู่ 5 ต. หนองปรือ จำนวน 484 ราย
   หมู่ 6 ต. หนองปรือ จำนวน 80 ราย
   หมู่ 9 ต. หนองปรือ จำนวน 1,355 ราย
   หมู่ 10 ต. หนองปรือ จำนวน 1,219 ราย
   หมู่ 11 ต. หนองปรือ จำนวน 720 ราย
   หมู่ 12 ต. หนองปรือ จำนวน 1,063 ราย
   หมู่ 13 ต. หนองปรือ จำนวน 499 ราย
  3. ตำบลหนองปลาไหล จำนวน 177 ราย
   หมู่ 6 ต. หนองปลาไหล จำนวน 32 ราย
   หมู่ 8 ต. หนองปลาไหล จำนวน 145 ราย

  4.ตำบลห้วยใหญ่
  หมู่ 4 ต. ห้วยใหญ่ จำนวน 21 ราย

  1. ผู้ที่ขาดคุณสมบัติจำนวน 43 ราย
   -ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยาจำนวน 14 ราย
   -ชื่อข้าราชการบำนาญ จำนวน 4 ราย
   -ไม่มีชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ราย
   -ลงทะเบียนซ้ำซ้อนจำนวน 23 ราย

  ในการนี้เมืองพัทยาจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเมืองพัทยาในวันนี้ เพื่อนำเสนอนายกเมืองพัทยาพิจารณาอนุมัติ และจะได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ เพื่อทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยเร็วต่อไป พร้อมกันนี้เมืองพัทยาจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ตกหล่นในการลงทะเบียนครั้งก่อน ได้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมในวันที่ 25 -29 พฤษภาคม 2563 ณ.ห้องประชุมทัพพระยา (401) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3825 3261, 0-3825 3263 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 25-29…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150