• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

  วันนี้ ( 20 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมี ญัตติต่างๆดังนี้
  1.ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)
  2.ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา (สำนักการสาธารณสุข)
  3.ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563(สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
  4.ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัดเมืองพัทยา)
  5.ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โครงการเพื่อการเวนคืนและก่อสร้างถนนจอมเทียนสายสอง (สาย จ) ตามถนนโครงการในผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (สำนักการช่าง)
  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอมาทั้ง 5 ญัตติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  นอกจากนี้ในระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้กล่าวชื่นชมถึงมาตรการการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ทำให้ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้เป็นอย่างดี
  ปิดประชุมในเวลา 16.45 น.

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563วันนี้ ( 20 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150