• ประชุมรับฟังการนำเสนอรายละเอียดและความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

  ประชุมรับฟังการนำเสนอรายละเอียดและความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

  ประชุมรับฟังการนำเสนอรายละเอียดและความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

  วันนี้(1 มิ.ย.63) เวลา 15.00 น. สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมรับฟังการนำเสนอรายละเอียดและความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีนายพงศ์ทวี เลิศปัญาวิทย์ ผู้จัดการโครงการฯ ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาฯ เป็นผู้นำเสนอโครงการฯ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างกลุ่ม บริษัท ที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท แพลนโปร จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) ของโครงการนำร่องของระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นที่มีประสิทธิภาพในเส้นทางที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวต้องมีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกเส้นทางของโครงการนำร่อง รูปแบบแนวคิดเบื้องต้นของเส้นทางโครงการนำร่อง และองค์ประกอบต่างๆในเบื้องต้นต่อหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อเท็จจริงของโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

  ซึ่งในวันนี้ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้นำเสนอรายละเอียดและความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่ 2 ในส่วนต่างๆประกอบด้วย
  1.ความคิดเห็นต่อแนวเส้นทางโครงการนำร่อง
  2.ความคิดเห็นต่อระบบขนส่งสาธารณะที่จะนำมาใช้ในเมืองพัทยา
  3.ความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างทางวิ่ง
  4.ความคิดเห็นต่อตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง
  5.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถาม
  https://drive.google.com/file/d/16LMDI5SZ3wu3fTWnbS9WpJVMJsM2Am9B/view?usp=drivesdk

  ซึ่งในที่ประชุมรับทราบและจะนำข้อเสนอไป
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3432157580128295&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150