• ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ 1,000 บาท ของเมืองพัทยา คาดว่าจะได้รับการเห็นชอบฯและโอนเงินเข้าบัญชีได้ในเดือนมิถุนายนนี้

  ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ 1,000 บาท ของเมืองพัทยา คาดว่าจะได้รับการเห็นชอบฯและโอนเงินเข้าบัญชีได้ในเดือนมิถุนายนนี้

  ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ 1,000 บาท ของเมืองพัทยา คาดว่าจะได้รับการเห็นชอบฯและโอนเงินเข้าบัญชีได้ในเดือนมิถุนายนนี้

  สาเหตุเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ครัวเรือนละ 1,000 บาท ของเมืองพัทยา ล่าช้า..เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการตามระบบราชการ ในเบื้องต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และส่งให้กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบในหลักการเรื่องนี้ด้วย แต่ในขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการอนุมัติทั้งหมดแล้ว คาดว่าในช่วงต้นเดือนมิถุนายนจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนที่ให้ไว้ได้ทั้งหมด

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) ได้มีการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) โดยจังหวัดชลบุรีได้มีมาตรการเร่งด่วนต่างๆในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ เช่นการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการให้บริการร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ รวมทั้งการปิดชายหาด ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ฯลฯ เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมืองพัทยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้การช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือฯ เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 ไปแล้ว ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือฯ จำนวนทั้งสิ้น 9,328 ราย ทั้งนี้มีผู้ผ่านพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ตามระเบียบกฎหมาย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ จำนวน 9,285 ครัวเรือน นอกจากนั้นยังเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อให้การช่วยเหลือสำหรับครัวเรือนที่ยังตกหล่น ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563

  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าภายหลังจากเงินช่วยเหลือรอบแรกได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเมืองพัทยา พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาไปแล้วก็ตาม แต่จนถึงปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการโอนเข้าบัญชีของผู้มาลงทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย ในเบื้องต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และส่งให้กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบในหลักการเรื่องนี้ด้วย อาจจะทำให้กระบวนการในการดำเนินการล่าช้า แต่ในขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการอนุมัติทั้งหมดแล้ว คาดว่าในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ก็จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนที่ให้ไว้ต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3434851303192256&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150