• เมืองพัทยาหารือร่วมกับสำนักงานชลประทาน เพื่อนำเสนอแผน แนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์และการผลิตน้ำจืด

  เมืองพัทยาหารือร่วมกับสำนักงานชลประทาน เพื่อนำเสนอแผน แนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์และการผลิตน้ำจืด

  เมืองพัทยาหารือร่วมกับสำนักงานชลประทาน เพื่อนำเสนอแผน แนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์และการผลิตน้ำจืด

  เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 เวลา 10.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา หารือร่วมกับสำนักงานชลประทาน ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี เกี่ยวการผันน้ำ นำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์และการผลิตน้ำจืด โดยมีนายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเมืองพัทยา ทั้งการผันน้ำระบายกลับไปอ่างเก็บน้ำ การนำน้ำหลังการบำบัดที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกลับไปใช้ประโยชน์และการผลิตน้ำจืดจากทะเล ต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน ต.บางพระ จังหวัดชลบุรี

  เนื่องด้วยปัญหาของฤดูฝนที่ขาดช่วง เกิดปัญหาของแอ่งน้ำมีปริมาณน้ำเก็บกักไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ชี้แจงถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างที่เมืองพัทยากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณรอบนอกของเมืองพัทยา ซึ่งได้แก่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก (ระยะที่ 1-2) การก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump4/2) พร้อมท่อระบายน้ำ โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นการรวบรวมน้ำและระบายลงคลองกระทิงลาย คลองนาเกลือ และคลองห้วยใหญ่ ซึ่งโดยปกติน้ำในคลองเหล่านี้จะระบายลงสู่ทะเล ก็อาจใช้วิธีผันน้ำกลับไปยังอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน นอกจากนั้นปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดของเมืองพัทยาและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีปริมาณประมาณ 1แสนลบ.ม.ต่อวัน และปล่อยสู่ลำคลองตามธรรมชาติ น้ำเหล่านี้ก็อาจสามารถผันกลับไปยังอ่างเก็บน้ำได้ เช่นเดียวกัน และอีกทั้งโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาอุปโภค บริโภค เพื่อลดภาระการนำน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำเหล่านั้นด้วย

  ในการนี้เมืองพัทยาจึงได้หารือร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อนำเสนอแผนแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในประชุมเห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการเรื่องดังกล่าว ในที่ประชุมจึงได้มีความเห็นร่วมในการขอเชิญการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือในครั้งต่อไป และแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในการเร่งดำเนินการศึกษาแผนและจัดทำโครงการ เพื่อรองรับมาตรการแก้ไขภัยแล้งและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3442621509081902&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150