• เมืองพัทยากำหนด 15 มาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเขตเมืองพัทยา ห่างไกลโควิด-19

  เมืองพัทยากำหนด 15 มาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเขตเมืองพัทยา ห่างไกลโควิด-19

  เมืองพัทยากำหนด 15 มาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเขตเมืองพัทยา ห่างไกลโควิด-19

  ตามประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะชายหาดในเขตเมืองพัทยาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัยแก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 26/2563 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น เพื่อให้การดำเนินการผ่อนผัน ผ่อนคลาย พื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณชายหาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรีกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 มาตรา 62 (1) , (7) , (11 ), (12) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เมืองพัทยา จึงออกประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ให้ผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาใช้พื้นที่ชายหาด ดำเนินการดังนี้

  1. ให้ผู้ประกอบการ ถือปฏิบัติตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ในพื้นที่ขนาด 9 x 7 เมตร โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ประกอบการ 1.50 เมตร และมีพื้นที่หาดโล่งตามแผนผังที่กำหนดโดยเคร่งครัด
  2. ให้ผู้ประกอบการจัดวางร่มเตียง ตามแบบที่เมืองพัทยากำหนด
  3. ให้ผู้ประกอบการทุกรายเพิ่มมาตรการแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์มาใช้ โดยดำเนินการลงทะเบียนไทยชนะ (www.ไทยชนะ.com) เพื่อขอรับคิวอาร์โค้ท ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสแกนคิวอาร์โค้ทเมื่อใช้บริการ หรือจัดหาสมุดบันทึกให้ปรากฏรายละเอียด ชื่อ นามสกุล สัญชาติ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ เวลาที่มาใช้บริการ และเวลาเลิกใช้บริการให้เรียบร้อย โดยต้องให้ผู้มาใช้บริการลงบันทึกให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมรับการตรวจสอบและรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบผู้มาใช้บริการภายหลัง
  4. ผู้ประกอบการทุกราย ต้องทำความสะอาดเก้าอี้ เตียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง และระหว่างประกอบการต้องหมั่นเช็ด ทำความสะอาดเตียง เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ
  5. การสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
   5.1 ให้ผู้ประกอบการทุกรายสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการและดำเนินการตามมาตรการสุขลักษณะ
   5.2 นักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่มาใช้บริการ
  6. ผู้ประกอบการต้องจัดหาน้ำยา-แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือผู้มาใช้บริการ
  7. ผู้ประกอบการต้องจัดหาถังขยะประจำเตียง สำหรับให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะในแต่ละเตียง แล้วรวบรวมใส่ถุงขยะรวมเพื่อนำไปทิ้งตามที่กำหนดไว้
  8. ห้ามผู้ประกอบการใช้ไฟฟ้าหรือต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า เพื่อการจัดทำกิจกรรมใดๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้พื้นที่ชายหาดจากกรณีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
  9. ห้ามผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออนุญาตให้ผู้ใดดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณร่มเตียง ซึ่งเป็นที่สาธารณะ
  10. การหยุดประกอบการทุกวันพุธประจำสัปดาห์ให้ยกเลิก โดยให้หยุดต่อเนื่องกัน 3 วัน ในรอบ 1 เดือน คือ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี โดยจัดเก็บร่ม เตียงอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่ชายหาด ในวันจันทร์หลังเลิกประกอบการ และนำอุปกรณ์ข้างตันกลับเข้าพื้นที่ได้ใหม่ หลังเวลา 16.00 น. ของวันพฤหัสบดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณชายหาดให้เรียบร้อย ยกเว้นหาดต่างๆ ในพื้นที่เกาะล้าน ดังนี้
   10.1 หาดจอมเทียน หาดพระตำหนัก หาดเอเชีย หาดโคซี่ ให้หยุดสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนวันหยุดออกไปสัปดาห์อื่นแทน
   10.2 หาดพัทยา หาดวงศ์อมาตย์ ให้หยุดสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนวันหยุดออกไปสัปดาห์อื่นแทน
   10.3 หาดต่างๆ ในพื้นที่เกาะล้าน ให้หยุดวันพุธทุกสัปดาห์ โดยจัดเก็บร่มเตียงและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่วันอังคารหลังเลิกประกอบการ และนำกลับเข้าพื้นที่หลังเวลา 16.00 น. ของวันพุธ
  11. การเรียกค่าบริการค่าเช่าเตียง ให้ผู้ประกอบการสามารถเก็บในอัตรา ดังนี้
   11.1 เก้าอี้ผ้าใบแบบเดิม ราคาค่าบริการไม่เกิน 50 บาท
   11.2 เตียงนอนแบบสระน้ำ ราคาค่าบริการไม่เกิน 100 บาท
  12. ให้ประกอบการร่มเตียงได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.
  13. ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มาใช้พื้นที่บริเวณชายหาด เพื่อออกกำลังกาย พักผ่อนหรือทำกิจกรรมนันทนาการ สามารถนำเสื่อหรือผ้ามาปูนั่งทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ กรณีผู้ที่เดินทางมาด้วยกัน อนุโลมให้นั่งรวมกันได้ ไม่เกิน ๖ คน และระหว่างกลุ่มต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  14. ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มาทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณชายหาดหรือที่สาธารณะต่อเนื่องชายหาด ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา
  15. ผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องถูกลงโทษ ดังนี้
   15.1 ฝ่าฝืนข้อ 2 – 8
  • ฝ่าฝืนครั้งแรก ให้หยุดประกอบการ 7 วัน
  • ฝ่าฝืนครั้งที่สอง ให้หยุดประกอบการ 1 เดือน
  • ฝ่าฝืนครั้งที่สาม ยกเลิกการประกอบการตลอดไป
   15.2 ฝ่าฝืนข้อ 9 – 12
  • ฝ่าฝืนครั้งแรก ให้หยุดประกอบการ 15 วัน
  • ฝาฝืนครั้งที่สอง ให้หยุดประกอบการ 2 เดือน
  • ฝ่าฝืนครั้งที่สาม ยกเลิกการประกอบการตลอดไป

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3457022734308446&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150