• ผลสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ผลสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ผลสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท แพลนโปร จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น
  เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งจะต้องดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง และจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมไม่ให้เกินเวทีละ 50 คน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งหมด 6 วิธี แบ่งเป็นสองช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. – 17.00 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันต่างๆ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 266 คน สำหรับผลสรุปประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีดังนี้

  • การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางโครงการนำร่อง (ถนนพัทยาสาย 2)
   เกณฑ์การคัดเลือก
  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง 62 %
  • เห็นด้วย แต่เห็นควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียด 23 %
  • ไม่เห็นด้วย 7 %
  • ไม่แสดงความคิดเห็น 8 %
   ผลการคัดเลือก
  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง 39 %
  • เห็นด้วย 31 %
  • ไม่เห็นด้วย 19 %
  • ไม่แสดงความคิดเห็น 11 %
  • การความคิดเห็นต่อระบบขนส่งสาธารณะที่จะนำมาใช้ในเมืองพัทยารถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)
   เกณฑ์การคัดเลือก
  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง 61 %
  • เห็นด้วย แต่เห็นควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียด 19 %
  • ไม่เห็นด้วย 6 %
  • ไม่แสดงความคิดเห็น 14 %
   ผลการคัดเลือก
  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง 36 %
  • เห็นด้วย 43 %
  • ไม่เห็นด้วย 10 %
  • ไม่แสดงความคิดเห็น 9 %
  • การแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างทางวิ่ง
   เกณฑ์การคัดเลือก
  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง 64 %
  • เห็นด้วย แต่เห็นควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียด 15 %
  • ไม่เห็นด้วย 4 %
  • ไม่แสดงความคิดเห็น 17 %
   ผลการคัดเลือก
  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง 40 %
  • เห็นด้วย 43 %
  • ไม่เห็นด้วย 5 %
  • ไม่แสดงความคิดเห็น 12 %
  • การแสดงความคิดเห็นต่อตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง บริเวณที่ดินเอกชนถนนทัพพระยา 29 ไร่
   เกณฑ์การคัดเลือก
  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง 58 %
  • เห็นด้วย แต่เห็นควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียด 17 %
  • ไม่เห็นด้วย 3 %
  • ไม่แสดงความคิดเห็น 22 %
   ผลการคัดเลือก
  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง 34 %
  • เห็นด้วย 39 %
  • ไม่เห็นด้วย 7 %
  • ไม่แสดงความคิดเห็น 20 %
   โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบและโครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองพัทยา แนวเส้นทางโครงการนำร่องผลการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับประโยชน์ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นให้มากที่สุด พร้อมกันนี้จะได้นำเสนอถึงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากการดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ข้อคิดเห็นถึงประเด็นที่ยังเป็นห่วงหรือวิตกกังวล เพื่อที่จะได้นำไปประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดต่อไป
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3459918464018873&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150