• เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งที่ 2/2563

  เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งที่ 2/2563

  เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งที่ 2/2563

  วันนี้ (12 มิ.ย.63) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเมืองพัทยา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา
  ผู้แทนประชาคม
  ผู้แทนคลังจังหวัดชลบุรี พัฒนาสังคมจังหวัดชลบุรี นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

  สืบเนื่องที่ผ่านมา จากสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้มีการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางด้านกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบครอบครัวละ 1,000 บาท ทั่วประเทศ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้คัดเลือกจากผู้ที่มาลงทะเบียนขอรับการเยียวยา ตามมาตรการและระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้การลงทะเบียนเยียวยาครั้งแรกมีประชาชนเขตเมืองพัทยาที่มาลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์จำนวน 9,285 ราย และครั้งที่ 2 มีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม 475 ราย แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ราย คงเหลืออยู่ที่ 474 ราย รวมทั้งสองครั้ง ที่เปิดลงทะเบียน มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9,759 ราย

  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าภายหลังจากเงินช่วยเหลือรอบแรกได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเมืองพัทยา พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาไปแล้วก็ตาม แต่จนถึงปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการโอนเข้าบัญชีของผู้มาลงทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย ในเบื้องต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และส่งให้กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบในหลักการ ซึ่งขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในขบวนการขั้นตอนการอนุมัติทั้งหมดแล้ว คาดว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ ก็จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนที่ให้ไว้โดยเร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3825 3261, 0-3825 3263 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3462576737086379/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150