• ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบนำร่องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชายหาดเมืองพัทยา ตามมาตรการ New Normal

  ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบนำร่องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชายหาดเมืองพัทยา ตามมาตรการ New Normal

  ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบนำร่องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชายหาดเมืองพัทยา ตามมาตรการ New Normal

  วันนี้ (16 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมรับฟังแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชายหาดเมืองพัทยา พร้อมลงพื้นสำรวจบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมารวบรวมและสรุปเป็นประเด็นสาระสำคัญประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่และชายหาดเมืองพัทยา ซึ่งมีรองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  จากการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด – 19 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เห็นสมควรให้มีการเผยแพร่ต้นแบบการดำเนินการที่ดีของกิจกรรมและกิจการต่างๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการ ให้มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติตัวในช่วงการผ่อนคลายในระยะที่ 3 และ 4 โดยพิจารณาเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการกิจกรรมและกิจการบริเวณชายหาด รวมถึงกิจกรรมและกิจการอื่นๆที่ได้รับการผ่อนคลาย ในวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการฯ จึงได้เดินทางมาประชุมรับฟังแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชายหาดของเมืองพัทยา พร้อมลงพื้นสำรวจบริเวณชายหาดพัทยา และชายหาดจอมเทียน เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิค-19 โดยในช่วงเช้าเป็นประชุมรับฟังมาตรการต่างๆ ของเมืองพัทยา ซึ่งมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ตามสถานที่ที่เป็นเป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น และส่วนราชการในพื้นที่ โดยการทำความสะอาดกวาดล้าง พื้นผิว และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา พร้อมทั้งจัดตั้งจุดคัดกรองเข้มข้น ปิดทางเข้า – ออกเมืองพัทยา จำนวน 8 จุด บริเวณถนนสุขุมวิท เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการปิดชายหาด และบทระวางโทษ ทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ รัสเซีย พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามชายหาดเพื่อลดความเสี่ยง และหลังจากได้มีมาตรการผ่อนคลาย เมืองพัทยาจึงได้เปิดชายหาด พร้อมกำหนดมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเขตเมืองพัทยา ห่างไกลโควิด-19 ในพื้นที่ขนาด 9 x 7 เมตร โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ประกอบการ 1.50 เมตร และมีพื้นที่หาดโล่งตามแผนผังที่กำหนดโดยเคร่งครัด ผู้ประกอบการทุกรายเพิ่มมาตรการแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์มาใช้ โดยดำเนินการลงทะเบียนไทยชนะ (www.ไทยชนะ.com) เพื่อขอรับคิวอาร์โค้ท ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสแกนคิวอาร์โค้ทเมื่อใช้บริการ หรือจัดหาสมุดบันทึกให้ปรากฏรายละเอียด ชื่อ นามสกุล สัญชาติ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ เวลาที่มาใช้บริการ และเวลาเลิกใช้บริการให้เรียบร้อย พร้อมทำความสะอาดเช็ดเตียง เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอ และแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา พร้อมจัดหาน้ำยา-แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือผู้มาใช้บริการ

  นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อได้รับฟังแนวทางปฏิบัติแล้ว ค่อนข้างมั่นใจในมาตรการของเมืองพัทยาที่มีความรัดกุม และมีความปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ดี และสามารถสร้างความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสได้ โดยเน้นย้ำให้เมืองพัทยาตระหนัก และกำชับทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลัก คือ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ในพื้นที่สาธารณะ เว้นระยะห่างทางสังคม ดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจำและสม่ำเสมอ และอย่าชุมนุมให้เกิดการแออัด เพื่อชีวิตปลอดภัยห่างไกลโควิด-19
  และในเวลาต่อมาทางคณะศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณชายหาดพัทยา และชายจอมเทียน พบว่า การกางร่มเตียงของผู้ประกอบการเป็นไปตามที่เมืองพัทยาได้ชี้แจงรายละเอียดข้างต้น และมีความระเบียบเรียบร้อยดี นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยระหว่างผู้ประกอบร่มเตียงถึงความพึ่งพอใจในการลดจำนวนอัตราการกางเตียงผ้าใบ และการเว้นระยะห่าง ซึ่งทางด้านผู้ประกอบเองก็เห็นด้วย และยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้เมืองพัทยาเริ่มดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ชายหาด และกำหนดทางเข้า – ออก ตามระยะ 300 – 500 เมตร หรือแล้วแต่ตามสมควรต่อจำนวนปริมาณของนักท่องเที่ยว โดยนำเอกลักษณ์ของเมืองพัทยาอย่างปลาโลมา มาเป็นแลนด์มาร์คจุดเช็คอิน ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เซลฟี่ พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ท ก่อนเข้าพื้นที่บริเวณชายหาด โดยระหว่างนี้ให้ทำประชาสัมพันธ์รายละเอียดการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวชายหาดทุกหาดของเมืองพัทยา เพื่อสร้างการรับรู้ สู่ประชาชนและผู้ประกอบการ ให้มีความเข้าใจและตระหนักรู้ในการปฏิบัติตัวในช่วงผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 อีกทางหนึ่งด้วย

  ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150