• รองนายกเมืองพัทยา ตรวจสอบความพร้อมก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียน เน้น 6 มาตรการ รับมือโควิด-19 ในสถานศึกษา

  รองนายกเมืองพัทยา ตรวจสอบความพร้อมก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียน เน้น 6 มาตรการ รับมือโควิด-19 ในสถานศึกษา

  รองนายกเมืองพัทยา ตรวจสอบความพร้อมก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียน เน้น 6 มาตรการ รับมือโควิด-19 ในสถานศึกษา

  วันนี้ (22 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์ บำเพ็ญ) ซึ่งมีนางภัทรวดี เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) นางสุรีย์ บุญรักษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์ บำเพ็ญ) ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวมาตรการแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียน โดยเน้นทุกโรงเรียน ต้องถือปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลกระทบให้โรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียน จาก เดือนพฤษภาคม เป็น เดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ตาม 6 มาตรการหลัก ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีดังนี้

  1. การมีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความเสี่ยง หากเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
  2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน
  3. จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล อย่างเพียงพอ
  4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน
  5. เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก
  6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก
   จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้มีการประชุมชี้แจงข้อตกลงระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และสลับวันมารับฟังรายละเอียด เกี่ยวกับเวลาส่งนักเรียน ให้ส่งนักเรียนก่อน เวลา 07.50 น. เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรม เพื่อเป็นปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ และมีความระเบียบวินัย และเรียนรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการหลักๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสเชื้อโควิด-19 พร้อมปรับปรุงฝาห้องเรียนที่ชำรุด เพื่อพร้อมเปิดภาคเรียน และรับมือสถานการณ์โควิด – 19 นี้ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์ บำเพ็ญ) ได้มีการดำเนินการซักซ้อม ครูฝึกสอนเด็ก เกี่ยวกับการแนวทางการปฏิบัติในการรับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีจุดล้างพื้นรองเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ก่อนผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ภายในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเว้นระยะห่าง และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจระหว่างครูและเด็กนักเรียนเกี่ยวมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างมั่นใจ และลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3490124270998292&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150