• เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2 ) ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2 ) ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2 ) ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 โดยเปิดอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง)หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จัดอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ดังนี้

  • เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 5,12,19,26 จำนวน 4 วัน (12 ชั่วโมง)
  • เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 2,9,16,23,30 จำนวน 5 วัน (15 ชั่วโมง)
  • เดือนกันยายน วันที่ 6 จำนวน 1 วัน (3 ชั่วโมง)
   คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา หรือเยาวชน ที่สนใจเข้ารับอบรม มีสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยา สำหรับบุคคลที่เคยสมัครเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศกับเมืองพัทยาแล้ว ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเดิมได้ เนื่องจากเป็นสูตรที่จัดอบรมทุกปี โดยเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. เอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  5. วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) จากเมืองพัทยา เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) จำนวน 1 ฉบับ

  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2 ) หลักสูตร ภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน)หลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือโทรสอบที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 382 5409 , 0 3825 3271 ในวันและเวลาราชการ

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2 )…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150