• เมืองพัทยา พร้อมรับมือโควิด 19 ด้วยมาตรการเข้ม…ก่อนเปิดภาคเรียน

  เมืองพัทยา พร้อมรับมือโควิด 19 ด้วยมาตรการเข้ม…ก่อนเปิดภาคเรียน

  เมืองพัทยา พร้อมรับมือโควิด 19 ด้วยมาตรการเข้ม…ก่อนเปิดภาคเรียน

  วันนี้ (25 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1-11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการเลื่อนเปิดการเรียนจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัส โควิด -19 และกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการป้องกันและจัดทำแผนปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 สำหรับสถานศึกษา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและแพร่กระจายเชื้อโรคและให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทำการเรียนการสอนในสถานศึกษา ที่มีมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคติดเชื้อภายในสถานศึกษา โดยมีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ตาม 6 มาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีดังนี้

  1. การมีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความเสี่ยง หากเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
  2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน
  3. จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล อย่างเพียงพอ
  4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน
  5. เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก
  6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมั่นใจ และลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3498866633457389&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150