• เมืองพัทยาประชุมเชิงสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแผนแม่บทดิจิทัลฯ 5 ปี พร้อมผลักดัน ‘เมืองพัทยา’ ทะยานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ EEC

  เมืองพัทยาประชุมเชิงสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแผนแม่บทดิจิทัลฯ 5 ปี พร้อมผลักดัน ‘เมืองพัทยา’ ทะยานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ EEC

  เมืองพัทยาประชุมเชิงสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแผนแม่บทดิจิทัลฯ 5 ปี พร้อมผลักดัน ‘เมืองพัทยา’ ทะยานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ EEC

  เมื่อวันที่​ 25 มิ.ย. 63​ ณ​ สวนนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ ฮอลล์ 1 ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเชิงสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแผนแม่บทดิจิทัลฯ เพื่อระดมความคิดเห็นและเผยแพร่แผนแม่บทดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสารและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ.2564-2568) โดยใช้ยุทธศาสตร์ NEO Pattaya ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตอบโจทย์การให้บริการประชาชนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์หุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้โดยได้รับเกียรติ นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมความพร้อมเมืองพัทยาเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูง มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะและเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  ด้วยเมืองพัทยาได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล เทคโนโยลีสารสนเทศ-การสื่อสารและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ.2564-2568) โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทดิจิตอลโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสารเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ.2564-2568) พร้อมปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data) ของเมืองพัทยา และการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารเทศสารมาปรับใช้ในการบริหารจัดการเมืองพัทยา

  สำหรับการประชุมเชิงสัมมนาฯในช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยากำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การลงทุน การคมนาคมขนส่งแห่งภาคตะวันออก ตามยุทธศาสตร์ “NEO Pattaya” โดยหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านไป ก็พร้อมนำโรดแมป “แผนแม่บทเมืองดิจิทัลพัทยา” สร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปีข้างหน้า สู่เป้าหมาย Smart City ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ทั้งด้านการท่องเที่ยว การทำธุรกิจ และการพักอาศัย ผสมผสานอย่างลงตัว เช่นเดียวกับเมืองนานาชาติระดับโลก เมืองพัทยายุคใหม่ จะยกระดับด้วยเทคโนโลยี (Digital Transformation) สร้างความความสะดวกให้ประชาชนผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งบริการภาครัฐ การศึกษา การทำธุรกิจคนรุ่นใหม่ นำระบบ Big Data และดิจิทัล มาใช้ พัฒนาการขนส่ง จราจร ท่องเที่ยว การแพทย์ การวางผังเมือง สิ่งแวดล้อม ทำให้พัทยาโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของ “โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EEC ซึ่งจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถึง 1.5 ล้านล้านบาท โดยแผนแม่บทดิจิทัลพัทยา จะมี 8 กลยุทธ์ และ 5 แผนปฏิบัติการ ซึ่งเมืองพัทยา ได้ร่วมกับ ม.บูรพา จัดทำขึ้น ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะ และรัฐบาลดิจิทัล ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกๆรูปแบบ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันปรับจูนความคิด เดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ NEO Pattaya เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการท่องเที่ยวและนักธุรกิจ พัทยาจะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่ง EEC อย่างแท้จริง”

  หลังจากนั้น นายกฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะ ได้มีนำเสนอแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแม่บทดิจิทัลฯ จำนวน 5 แผน โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนในทุกๆ มิติ แก้ไขปัญหาในภาพรวมของเมืองพัทยาและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ได้แก่

  1. แผนงานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
  2. แผนงานพัฒนาศักยภาพบริการภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
  3. แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับวิถีชีวิตประชาชน
  4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์
  5. แผนงานส่งเสริมเมืองพัทยาเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะและเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  ซึ่งในวันนี้ได้รับสนใจจากทุกภาคส่วนร่วมประชุมรับฟังการนำ (ร่าง) แผนแม่บทดิจิทัลฯ เป็นจำนวนมาก โดยที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลฯ จะรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และนำไปปรับ (ร่าง) แผนแม่บทดิจิทัล ดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นรูปธรรมต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3504166149594104/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150