• Monthly Archives: áҤ 2020

  ประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือ ปี 2563 ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  ประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือ ปี 2563 ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือ ปี 2563 โดยมีนายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

  ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดแผนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดินเมืองพัทยา แผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือ แนวทางการรื้อถอนสายไฟสื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อให้ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรค การใช้รถใช้ถนนของประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตามนโยบายของเมืองพัทยา เพื่อให้การดำเนินการนั้นรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3604880019522716&id=259115847432500


  พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา

  พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา

  วันนี้(31 ก.ค.63)เวลา 09.30 น.นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพพลังขับเคลื่อนสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน โดยมีนางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน เข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 ได้พัฒนาและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีโดยยึดมั่นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อเป็นทุนหนุนสร้างเสริมการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่มียุทธศาสตร์สุขภาพเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันระยะที่ 1 เส้นทางเดินสู่ระบบหลักประกันสุขภาพเน้นการสร้างความครอบคลุมด้านหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนผ่านกลไกการมีส่วนร่วมพร้อมหนุนเสริมการจัดกระบวนการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
  ระยะที่ 2 เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาให้เข้มแข็งมากขึ้น
  ระยะที่ 3 เน้นความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัยและสร้างความเป็นเจ้าของในระบบหลักประกันสุขภาพ

  ปีงบประมาณ 2563 นี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนได้สนับสนุนโครงการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่ม จำนวน 76 โครงการ ในจำนวนนี้มีโครงการของภาคประชาชนในพื้นที่จำนวน 58 โครงการ 72 กิจกรรมกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขตของเมืองพัทยาและในปีงบประมาณ 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยายังคงมุ่งมั่นให้ประชาชนมีสุขภาพดีสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

  ฝ่ายหลักประกันสุขภาพส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา พัฒนาแกนนำด้านสุขภาพ พลังขับเคลื่อนสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กร หรือกลุ่มประชาชน และภาคีเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยมีแกนนำสุขภาพของแต่ละโครงการใน 4 เขตพื้นที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 65 คน และได้รับเกียรติจากว่าที่ ร. ต. อดุลย์ ศิริสาร เจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และหวังว่าผู้ที่เข้ารับการรจะนำความรู้ พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ พลังขับเคลื่อนสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป

  พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาวันนี้(31 ก.ค.63)เวลา 09.30 น.นายมาโนช…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020

  เมืองพัทยา มอบเกียรติบัตรการอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา “โครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2”

  เมืองพัทยา มอบเกียรติบัตรการอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา “โครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2”

  วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการยุวจราจร​ รุ่นที่​ 2 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วย นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.พัทยา คณะครู และเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมงาน อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระปัญญารัตนาภรณ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)

  เมืองพัทยา ร่วมกับสภ.เมืองพัทยา จัดโครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานด้านการจราจร มีความรู้ประสบการณ์และความปลอดภัยในกฎหมาย มีวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน และเป็นการปลูกฝัง คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน และช่วยบรรเทาไม่ให้จราจรติดขัด บริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลานักเรียนเดินทางมาโรงเรียนในตอนเช้าและช่วงเวลานักเรียนจะเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย

  เมืองพัทยา มอบเกียรติบัตรการอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา “โครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2”วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 09.00 น….

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020

  ซักหน้ากากผ้าอย่างไร ? ให้ปลอดภัย ต่อใบหน้า

  ซักหน้ากากผ้าอย่างไร ? ให้ปลอดภัย ต่อใบหน้า
  ปัจจุบันการระบาดของโรค โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งสามารถป้องกันได้ วิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย และกากอนามัยกลายเป็นของหายาก อีกทั้งยังมีผู้ฉวยโอกาสเพิ่มราคาสินค้า ทำให้หน้ากากอนามัยในท้องตลาดตอนนี้มีราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัว ดังนั้นสำหรับคนที่ไม่มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ สามารถใช้หน้ากากผ้าแทนได้ ประโยชน์ของหน้ากากผ้าคือ สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง แถมยังช่วยลดขยะ ไว้เป็นทางเลือกสำรองช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน แม้ว่าประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าจะน้อยกว่าหน้ากากอนามัยประเภทอื่น ๆ แต่ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ผู้คนทั่วไปที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วย สามารถสวมหน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยได้ โดยสวมใส่เมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น อาคารปิด หรือที่สาธารณะที่มีคนจำนวนมาก ยกเว้นผู้ป่วย มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกไหล แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในร่างกายได้ดีกว่า
  สำหรับวิธีการซักหน้ากากผ้ามี 5 ขั้นตอน ดังนี้
  1. ซักด้วยน้ำยาซักผ้าเด็กหรือน้ำสบู่อ่อน หรือซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แต่ไม่ควรแช่ทิ้งไว้ และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาขจัดคราบหรือน้ำยาฟอกผ้าขาว
  2. ขยี้ให้ทั่วทั้งผืน
  3. ล้างทำความสะอาดและบิดน้ำให้หมาด
  4. ตากในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท มีลมโกรก และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดจัด
  5. สำหรับคนที่ต้องการรีดหน้ากากผ้าหลังซัก แนะนำให้รีดเพียงด้านนอกด้านเดียว ไม่ต้องรีดด้านใน หรือใช้ผ้ารองรีดแทน
  ประโยชน์ของหน้ากากผ้าก็ช่วยป้องกันได้หลายด้าน ทั้งป้องกันฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ป้องกันไวรัสที่อยู่ในอากาศ ซึ่งปนเปื้อนมากับละอองฝอยจากการไอและจาม อีกทั้งหน้ากากผ้ายังสามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าในช่วงที่หน้ากากขาดแคลน แถมช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า พร้อมลดปริมาณขยะไปในตัว
  ขอบคุณแหล่งที่มา จาก covid-19.kapook.com
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3604226412921410&id=259115847432500


  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งที่ 12

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งที่ 12

  วันนี้(30 ก.ค.63) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานเทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งที่ 12
  โดยมีนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รก.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวดรุณี เดชนที ชมรมคนรักพระพิฆเณศวร์แห่งประเทศไทย นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานพัทยา)
  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เทศกาลคเณศจตุรถี นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเนศเชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วอินเดียและทั่วโลก มีการจัดสร้างเทวรูป พระพิฆเนศ เพื่อเข้าพิธีบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรูปไปทั่วเมืองและมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำหรือทะเลผู้ศรัทธาทุกคนแต่งชุดสีสันสวยงาม ขบวนแห่จะไปสิ้นสุดที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หรือทะเล แล้วทำพิธีลอยเทวรูปลงสู่แม่น้ำหรือทะเล

  ทั้งนี้ชมรมคนรักพระพิฆเณศวร์แห่งประเทศไทย จะจัดเทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 15 -24 สิงหาคม 2563 และจะมีงานแถลงข่าวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมคนรักพระพิฆเณศวร์แห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 083-0934703 หรือ 081-3579879

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งที่ 12 วันนี้(30 ก.ค.63) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2020

  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  วันนีั 29 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าวัดจิตตภาวัน ทางหลวง หมายเลข 3
  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร์ตลอดไป” จังหวัดชลบุรีร่วมกับเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  ในการนี้ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมพิธีและร่วมทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างรูปธรรมและร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน หลังจากเสร็จพิธีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้อีกด้วย

  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนีั 29 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น….

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2020

  เหล่าพสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง น้อมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เหล่าพสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง น้อมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา 28 ก.ค.2563
  เมื่อวันที่ (28 ก.ค. 63) เวลา 19.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีกล่าวบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา” หลังจากนั้น ทุกดวงใจพร้อมกล่าวกึกก้องพร้อมกัน “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

  เหล่าพสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง น้อมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020

  30 ก.ค. นี้ เมืองพัทยาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  30 ก.ค. นี้ เมืองพัทยาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ประกาศ คลังสำรองเลือดมีไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย เนื่องจากมีผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากขึ้น ในการนี้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้ร่วมกับเมืองพัทยา เพื่อจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต A B C AB ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก และยังเป็นการร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนบริจาคโลหิต และเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างแข็งแรง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • อายุ 17 ปีบริบูรณ์ – 70 ปี สุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะบริจาคโลหิต
  • ในกรณีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
  • ผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปี จนถึง 60 ปี ต้องการบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์หรือ
   พยาบาลของหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิต
  • ผู้บริจาคโลหิตประจำ สามารถบริจาคได้จนถึง อายุ 70 ปี และต้องมีการตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ทุกครั้ง โดยผู้บริจาคที่มีอายุมากกว่า 60 – 65 ปี บริจาคได้ทุก 4 เดือน ส่วนผู้บริจาคที่มีอายุมากกว่า 65 – 70 ปี บริจาคได้ ทุก 6 เดือน แต่ไม่รับบริจาคในหน่วยเคลื่อนที่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พักผ่อนเพียงพอ มีความพร้อมในวันที่บริจาคโลหิต และไม่มีอาการอ่อนเพลียใดๆ
   ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สนับสนุนคลังสำรองโลหิต สภากาชาดไทย ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
   ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) www.pattaya.go.th เพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆ จากเมืองพัทยา

  30 ก.ค. นี้ เมืองพัทยาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ห้องประชุมทัพพระยา…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020

  ชาวอำเภอบางละมุง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 2563

  ชาวอำเภอบางละมุง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 2563

  วันนี้ 28 ก.ค. 63 เวลา 07.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

  อำเภอบางละมุงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงค์จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยวันนี้เวลา 17.00 น. เมืองพัทยาขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยพร้อมเพรียงกัน
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3595039797173405/


  เริ่มแล้ว การประกวดแข่งขันเพาะกาย ในรายการ​ Thailand Muscle and Physique Championship​s 2020​

  เริ่มแล้ว การประกวดแข่งขันเพาะกาย ในรายการ​ Thailand Muscle and Physique Championship​s 2020​

  วันนี้​ (25 ก.ค.63)​เวลา 18.00 น. ที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า พัทยา​ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย​ ผู้ทรงคุณวุฒิและ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเพาะกาย​ ในรายการ Thailand Muscle and Physique Championship​s 2020 โดยมี​นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก

  สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยา จัดกิจกรรมการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships​ 2020​ ใน วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ​ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า พัทยา​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย​ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ อีกทางหนึ่งด้วย​
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3587185027958882/


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150