• ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 8 – 10) ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 8 – 10) ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 8 – 10) ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง​ ซึ่ง
  ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ตามหลักคิด TOD เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ สำหรับจัดทำ
  แผนแม่บทการพัฒนา การออกแบบรายละเอียด และแผนปฏิบัติการสำหรับเมืองต้นแบบโดยกำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ ดังนี้

  • (พื้นที่เมืองตันแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8) ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องวารินพร ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ พาลาสโช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • (พื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9) ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องวารินทร์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนต์ พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • (พื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องวารินทร์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลการศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟพัทยาของจังหวัดชลบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิชญ์สินี กุลเอกสรชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 095-7423919

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 8 – 10)…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150