• ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทาง และเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ย.ศ. ๑๔๔๑) (ฉบับที่ ๒)

  ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทาง และเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ย.ศ. ๑๔๔๑) (ฉบับที่ ๒)

  ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทาง และเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ย.ศ. ๑๔๔๑) (ฉบับที่ ๒)

  ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้กรมการปกครองในฐานสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมฮัจย์แห่งประเทศไทย คืนเงินประกันการเดินทาง จำนวน ๘๐,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทาง และเลื่อนการดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฮ.ศ. ๑๔๔๑) จำนวนรวม ๗,๔๗๔ คน โดยส่งคืนผ่านทางผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จำนวน ๙๔ บริษัท
  กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจึงขอให้ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน ๗,๔๗๔ คน ดำเนินการ ดังนี้
  ๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคืนเงินค่าประกันการเดินทาง กรณีขอยกเลิกการเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (OR Code) จากภาพที่แนบท้าย หรือคลิกลิงท์นี้https://drive.google.com/file/d/1lcMoBIS017foHpcb4tF77d_88vzr0j2a/view
  ๒. ติดต่อกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อขอรับคืนเงินค่าประกันการเดินทาง จำนวน ๘๐,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้เรียกเก็บและเงินค่าบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ชำระไว้
  ๓. ลงลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินค่าประกันการดินทางตามแบบท้ายประกาศ และส่งผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้โดยเร็ว
  สำหรับผู้ที่ขอยกเลิกการเดินทาง และขอเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งหมด จะได้รับสิทธิในการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในลำดับแรกของปีถัดไป โดยให้เก็บสำเนาใบสำคัญรับเงินค่าประกันการเดินทางไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิด้วย
  สอบถามรายละเอียดการรับคืนเงินประกันการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง (วังไชยา) เลขที่ ๔๔๒ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๖๑ ต่อ ๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทาง Facebook Page “กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์”
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3583269685017083&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150