• 14 ส.ค. นี้ เชิญร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาสรุปผลในพื้นที่ เมืองต้นแบบ) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ณ โรงแรม แกรนต์ พาลาสโซ่ เมืองพัทยา

  14 ส.ค. นี้ เชิญร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาสรุปผลในพื้นที่ เมืองต้นแบบ) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ณ โรงแรม แกรนต์ พาลาสโซ่ เมืองพัทยา

  14 ส.ค. นี้ เชิญร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาสรุปผลในพื้นที่ เมืองต้นแบบ) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ณ โรงแรม แกรนต์ พาลาสโซ่ เมืองพัทยา

  ด้วยกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย การจัด Market Sounding และการประชาสัมพันธ์กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการสัมมนาผู้ลงทุน (Market Sounding) ในพื้นที่เมืองต้นแบบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาสรุปผลในพื้นที่เมือง โดยมีเนื้อหาที่จะนำเสนอประกอบด้วยร่างผังเฉพาะ (Specific Plan) ร่างผังออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) ร่างผังระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) ร่างผังระบบสาธารณูปโภค ร่างผังระบบสาธารณูปการในพื้นที่ ร่างแผนงานโครงการการลงทุนและระยะเวลาการพัฒนา ร่างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและร่างผลกระทบทางสังคม ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เมืองตันแบบ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพิมาน ชั้น ๒ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ o๘ ๓๒๔๕ ๓๓๓๕ หรือ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สนข. หมายเลขโทรศัพท์ o ๒๒๑๕ ๑๕๑๕ ต่อ ๔๐๐๒ และ ๔๐๐๓
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3586118864732165/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150