• พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  วันนีั 29 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าวัดจิตตภาวัน ทางหลวง หมายเลข 3
  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร์ตลอดไป” จังหวัดชลบุรีร่วมกับเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  ในการนี้ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมพิธีและร่วมทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างรูปธรรมและร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน หลังจากเสร็จพิธีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้อีกด้วย

  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนีั 29 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น….

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150