• พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา

  พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา

  พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา

  วันนี้(31 ก.ค.63)เวลา 09.30 น.นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพพลังขับเคลื่อนสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน โดยมีนางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน เข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 ได้พัฒนาและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีโดยยึดมั่นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อเป็นทุนหนุนสร้างเสริมการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่มียุทธศาสตร์สุขภาพเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันระยะที่ 1 เส้นทางเดินสู่ระบบหลักประกันสุขภาพเน้นการสร้างความครอบคลุมด้านหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนผ่านกลไกการมีส่วนร่วมพร้อมหนุนเสริมการจัดกระบวนการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
  ระยะที่ 2 เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาให้เข้มแข็งมากขึ้น
  ระยะที่ 3 เน้นความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัยและสร้างความเป็นเจ้าของในระบบหลักประกันสุขภาพ

  ปีงบประมาณ 2563 นี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนได้สนับสนุนโครงการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่ม จำนวน 76 โครงการ ในจำนวนนี้มีโครงการของภาคประชาชนในพื้นที่จำนวน 58 โครงการ 72 กิจกรรมกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขตของเมืองพัทยาและในปีงบประมาณ 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยายังคงมุ่งมั่นให้ประชาชนมีสุขภาพดีสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

  ฝ่ายหลักประกันสุขภาพส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา พัฒนาแกนนำด้านสุขภาพ พลังขับเคลื่อนสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กร หรือกลุ่มประชาชน และภาคีเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยมีแกนนำสุขภาพของแต่ละโครงการใน 4 เขตพื้นที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 65 คน และได้รับเกียรติจากว่าที่ ร. ต. อดุลย์ ศิริสาร เจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และหวังว่าผู้ที่เข้ารับการรจะนำความรู้ พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ พลังขับเคลื่อนสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป

  พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาวันนี้(31 ก.ค.63)เวลา 09.30 น.นายมาโนช…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150