• ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือเกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือเกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือเกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

  วันนี้ (5 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือเกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบัลลังก์ เมี่ยงบัว วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมเจ้าท่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ซึ่งมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ผู้แทน สภ.พัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เกาะล้านเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยา และเป็นพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ร้อยละ 70 เป็นการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งการเดินทางไปยังเกาะล้านต้องใช้ทางเรือโดยใช้ท่าเทียบเรือหน้าบ้านเป็นท่าเทียบเรือหลักที่เชื่อมต่อการเดินทางจากชายฝั่ง รวมทั้งเป็นท่าเรือโดยสารนักท่องเที่ยว ท่าเรือขนส่งสินค้า วัสดุก่อสร้าง และขยะที่จะส่งไปกำจัดบนฝั่งเมืองพัทยา ในปัจจุบันท่าเทียบเรือหน้าบ้านมีสภาพชำรุด ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก
  อพท.ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของท่าเทียบเรือในพื้นที่เกาะล้าน จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน ซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2558 แต่เนื่องด้วยลักษณะของโครงการดังกล่าว เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำวิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานตามขั้นตอน
  ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ในการกำหนดรูปแบบท่าเทียบเรือในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ คือ บริเวณท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน โดยองค์ประกอบของโครงการประกอบไปด้วย การก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราว การก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 20 เมตร ยาว 65 เมตร อยู่ที่ระดับความลึก -5.00 ม.รมทก. ก่อสร้างสะพานทางเชื่อมท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 14 เมตร ยาว 192 เมตร ติดตั้งโครงหลังคาเมทัลชีท ระบบกันการกระแทก หลักผูกเรือ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถจองตั๋วเรือขนส่งสินค้าพร้อมกับเรือโดยสารได้ โดยมีการออกแบบให้ท่าเทียบเรือมีความยาว 65 เมตร สามารถจอดรถขนส่งสินค้าขนาด 30 เมตร ได้พร้อมกัน 2 ลำ และบริเวณสะพานทางเชื่อมท่าเทียบเรือยาว 192 เมตร กว้าง 14 เมตร ขยายจากเดิมที่มีความกว้าง 7 เมตร ทำให้สามารถจอดเรือท่องเที่ยวได้ 2 ฝั่ง และเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ไม่สามารถจอดได้ตลอดเวลา ทั้งนี้หลังจากการปรับปรุงท่าเทียบเรือจะสามารถจอดเรือเทียบท่าพร้อมกันได้ถึง 6 – 8 ลำ ทำให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่
  ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการรวมกลุ่มเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการศึกษาในครั้งนี้ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ต่อไป โดยจะมีการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (บนเกาะ) อีกครั้ง ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3620126181331433?tn=K-R

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150