• ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ตามหลักคิด TOD เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีประชาชนได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการดำเนินการ “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” เพื่อให้การพัฒนาเมืองพัทยาสามารถดำเนินการได้อย่างเท่าเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผลสรุปทั้งหมดนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จะนำความคิดเห็นต่างๆดังกล่าว รวบรวมและนำไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลกระทบต่อแนวทางเลือกของผังแนวคิดและกำหนดร่างมาตรการเพื่อความยั่งยืนสำหรับทางเลือกที่ได้รับคัดเลือก และรายละเอียดของร่างผังเฉพาะเมืองต้นแบบ ตามลำดับขั้นตอนต่อไป
  สำหรับรายละเอียดผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา (บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นหนึ่ง อาคารหนึ่ง) หรือ https://www.pattaya.go.th/ผลสรุปการประชุมกลุ่ม/
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3627043687306349

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150