• สภาเมืองพัทยา เห็นชอบขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.มพย. 2 และ 7 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาให้มีคุณภาพ พร้อมรองรับ EEC

  สภาเมืองพัทยา เห็นชอบขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.มพย. 2 และ 7 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาให้มีคุณภาพ พร้อมรองรับ EEC

  สภาเมืองพัทยา เห็นชอบขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.มพย. 2 และ 7 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาให้มีคุณภาพ พร้อมรองรับ EEC
  วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 8 ท่าน โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษาฯ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ข้าราชการเมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  ตามที่ได้มีประกาศสภาเมืองพัทยา ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเมืองพัทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 จึงจัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น โดยมีการเสนอญัตติที่สำคัญเพื่อขอรับความเห็นชอบ ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 2 โรงเรียนดังกล่าว เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความประสงค์จะให้บุตร หลาน เข้าเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ พร้อมทั้งรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC ต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3626220107388707

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150