• โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชน

  โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชน

  โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชน
  วันนี้ (6 ส.ค.63) เวลา 09.30 น.นางมยุรี ดำเนินผล ผู้อำนวยการศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนครและเมืองพัทยา โดยมีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับในพื้นที่ จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครแหลมฉบัง และเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครและเมืองพัทยา ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนามาตรการและกลไกรวมถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมสื่อสาธารณะ และสถาบันทางสังคมในระดับพื้นที่ เช่นชุมชน ครอบครัว สถานศึกษา
  ในวันนี้จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง 3 หน่วย ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน การประสานงานระหว่างเครือข่ายให้เกิดความชัดเจน แก่ผู้ปฏิบัติงาน และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

  โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชนวันนี้…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150