• ๒๐ ส.ค. ๖๓ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบฯ (Tram way) ณ ห้องบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ๒๐ ส.ค. ๖๓ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบฯ (Tram way) ณ ห้องบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ๒๐ ส.ค. ๖๓ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบฯ (Tram way) ณ ห้องบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ตามที่ เมืองพัทยาได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว ต้องดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๓ (ปัจฉิมนิเทศ) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาทางด้านวิศวกรรม ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านมา และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ พร้อมมาตรการป้องกัน แก้ไข ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดทำรายงานการศึกษาให้ครบถ้วน
  ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram way) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิชญ์สินี กุลเอกสรชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 095-7423919
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3627051647305553

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150