• ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการประกาศกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21”ครั้งที่ 2

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการประกาศกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21”ครั้งที่ 2

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการประกาศกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21”ครั้งที่ 2

  วันนี้ (13 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการประกาศกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21”ครั้งที่ 2 โดยมีนายสมานใจ มั่นศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลมีแนวชายฝั่ง 170.17 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ชายหาดพัทยา ชายหาดบางแสน สภาพชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป โดยบางพื้นที่อาจจะเป็นการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หรือบางแห่งอาจเป็นการทับถมของตะกอน ทั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์และปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ อาทิ ลมมรสุม กระแสน้ำ ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล การพัฒนาพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและนิเวศวิทยา

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการประกาศกฎกระทรวงตามพร…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2020

  ซึ่งในวันนี้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ระบบหาดบางละมุง เขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ชี้แจงปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการประกาศกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชายฝั่งมากขึ้นต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150