• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

  วันนี้ ( 13 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาจัดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 โดยมี ญัตติต่างๆดังนี้
  1.ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
  2.ญัตติ เรื่องขออนุญัติจำหน่ายหนี้สูญภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายนามประเสริฐ เตียววณิชกุล (สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายเร่งรัดและบังคับภาษี)
  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอมาทั้ง 2 ญัตติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป
  ปิดประชุมในเวลา 14.30 น.
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3646928938651157/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150