• พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  วันนี้ (14 ส.ค.63) เวลา 08.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายปฐวี เยาวลักษณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมฯ ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการได้โดยง่ายและสะดวก ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติมอบภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่หน่วยราชการในส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะเมืองพัทยาได้มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเมืองพัทยา ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ เจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในพื้นที่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประจำเมืองพัทยา ตลอดจนมีการติดตามสอดส่องพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ดังนั้นการจัดโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3650058445004873/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150