• อพท. พัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Learning ให้ความรู้ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  อพท. พัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Learning ให้ความรู้ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  อพท. พัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Learning ให้ความรู้ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  วันนี้ (14 ส.ค.63) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์และตอบแบบสำรวจความต้องการในการการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมี นายเสรี จำปาเงิน ผอ.ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท .โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง มีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เนื่องด้วยวิสัยทัศน์ของ อพท.ภายในปี พ.ศ. 2565 จะเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ที่มีกรอบแผนปฏิบัติการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในทุกมิติของบริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน อพท.ให้ได้มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การทำงานของบุคลากรภายในของ อพท. ทำให้ได้ประสบการณ์ที่ดีผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นเดียวกัน การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นช่องทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ศักยภาพและสมรรถนะสูง มีองค์ความรู้ที่สำคัญต่อภารกิจขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงเป็นการสำรวจความต้องการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e –Learning) ของผู้ปฏิบัติงาน อพท.และกลุ่มเป้าหมายภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการออกแบบเค้าโครงหลักสูตร รูปแบบเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน ฯลฯ ตลอดจนการออกแบบ User Interface (UI) ของระบบ (e-Learning) ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ปฏิบัติงานของ อพท.และบุคลากรภายนอก และที่สำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3650019695008748&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150