• ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบฯ

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบฯ

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบฯ

  วันที่ (20 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบฯ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายพงศ์ทวี เลิศปัญญาวิทย์ ผู้จัดการโครงการฯ ผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมรับฟังฯ ณ ห้องบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตจากการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลและการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนายังขาดทิศทางและการบูรณาการแผนที่มีประสิทธิภาพเมืองส่วนใหญ่เติบโตไปตามธรรมชาติการใช้ที่ดินมีความหนาแน่นโดยเฉพาะพื้นที่สองข้างทางขาดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัยเช่นระบบการเดินทางและการขนส่งสินค้าซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะมีพื้นที่บริการอยู่อย่าง จำกัด และไม่ได้มาตรฐานด้วยเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่ชั้นในและพื้นที่ย่านชานเมืองเกิดปัญหาการจราจรคับคั่งสำหรับการขนส่งสินค้ายังคงพึ่งพาระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลักซึ่งได้เพิ่มปริมาณการแออัดบนถนนมากขึ้นไปอีกในขณะที่ความสามารถการรองรับของถนนมีอยู่อย่าง จำกัด ทั้งนี้ไม่นับรวมปัญหาด้านมลภาวะอากาศอุบัติเหตุคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอด

  เมืองพัทยาจึงได้ว่าจ้างกลุ่ม บริษัท ที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้าเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนำเสนอโครงการจัดหางบประมาณการก่อสร้างหรือร่วมลงทุนกับเอกชน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สำหรับโครงการนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง

  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้เป็น ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาทางด้านวิศวกรรม และผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบเพื่อนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการศึกษาให้มีความครบถ้วนต่อไป

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบฯ วันที่ (20 ส.ค. 63) เวลา…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150