• เมืองพัทยาขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

  เมืองพัทยาขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

  เมืองพัทยาขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้เมืองพัทยาสามารถดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนด
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรค 1 มาตรา 44 มาตรา 46 มาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย จึงขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ออกไปดังนี้

  1. การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2563
  2. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
  3. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
  • งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
  • งวดที่สอง ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
  • งวดที่สาม ชำระภายในเดือนธันวาคม 2563
  1. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
  2. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเตือนธันวาคม 2563
   สามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ได้ที่ สำนักการคลัง เมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย เมืองพัทยา ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ติดต่อราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักการคลัง เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038-253148 -157
   https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3687930737884310
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150