• Monthly Archives: ԧҤ 2020

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์
  วันนี้ (26 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับนายวัชรินทร์ จริงจามิกร ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ​ พร้อมคณะ จำนวน 150 คน ที่เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” และศึกษาดูงานพื้นที่เมืองพัทยาโดยรอบ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


  ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการใช้พื้นที่ชายหาด

  ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการใช้พื้นที่ชายหาด
  วันนี้ (26 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการใช้พื้นที่ชายหาด โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ว่าที่ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา และหาดวงศ์อมาตย์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ผ่อนคลายลง “ชายหาดเมืองพัทยา” กลับมาเปิดให้บริการเช่นเคย ในปัจจุบันชายหาดพัทยาจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยว มาพักผ่อนตามชายหาดเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เมืองพัทยาจึงได้เชิญผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา และหาดวงศ์อมาตย์เข้ารับฟังความคิดเห็นแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาด ก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยกำหนด (ร่าง) มาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา อาทิ

  • ให้ผู้ประกอบการทุกราย จัดหาสมุดบันทึกรายละเอียดผู้มาใช้บริการร่มเตียง ให้ปรากฏรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เวลามา/เวลาเลิกใช้บริการ โดยต้องให้ผู้มาใช้บริการลงบันทึกให้ครบถ้วน ชัดเจน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (ไทยชนะ) ก่อนใช้บริการทุกครั้ง เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบผู้มาใช้บริการภายหลัง ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ แจ้งผู้มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ใช้บริการ จัดหาเจลหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ สำหรับผู้มาใช้บริการ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออนุญาตให้ผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณร่มเตียงและชายหาด
  • ให้ผู้ประกอบการทุกราย ทำความสะอาดเก้าอี้ เตียง และอุปกรณ์ต่างๆ หลังให้บริการทุกครั้ง และระหว่างประกอบการต้องหมั่นเช็ด ทำความสะอาดอยู่เสมอ โดยเปิดบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 20.00 น. ยกเว้นทุกวันพุธ สามารถกางร่มเตียง ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. โดยให้ผู้ประกอบการทุกราย ต้องร่วมกันทำความสะอาดชายหาดก่อนกางร่มเตียง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 10.00 น. และทุกๆ 3 เดือน ให้ผู้ประกอบการหยุดต่อเนื่องกัน 3 วัน โดยขนย้ายร่ม เตียง อุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่ชายหาด ตามแผนเมืองพัทยากำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณชายหาดให้เรียบร้อย
  • การเรียกค่าบริการค่าเช่าเตียง กรณี เตียงผ้าใบ อัตราค่าบริการไม่เกิน 50 บาทต่อเตียงต่อวัน , เตียงนอนแบบสระน้ำ ค่าบริการไม่เกิน 100 บาทต่อเตียงต่อวัน
   นอกจากนี้เมืองพัทยายังได้พิจารณาอนุโลมเพิ่มที่จอดรถให้กับประชาชนบริเวณริมถนนฝั่งชายหาดพัทยา โดยจะดำเนินการทาสี ตี เส้น เว้นระยะห่างเป็นบางจุด ตลอดแนวชายหาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนริมชายหาด แต่ห้ามจอดแช่ เด็ดขาด ทั้งนี้ระเบียบและมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ต้องนำเสนอให้คณะผู้บริหารเมืองพัทยา พิจารณาและประกาศใช้ต่อไป
   https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3687988254545225

  เมืองพัทยาขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

  เมืองพัทยาขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้เมืองพัทยาสามารถดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนด
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรค 1 มาตรา 44 มาตรา 46 มาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย จึงขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ออกไปดังนี้

  1. การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2563
  2. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
  3. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
  • งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
  • งวดที่สอง ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
  • งวดที่สาม ชำระภายในเดือนธันวาคม 2563
  1. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
  2. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเตือนธันวาคม 2563
   สามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ได้ที่ สำนักการคลัง เมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย เมืองพัทยา ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ติดต่อราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักการคลัง เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038-253148 -157
   https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3687930737884310

  รฟท.เข้าหารือเพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

  รฟท.เข้าหารือเพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

  เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นประธานประชุมหารือเพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล นายพุฒิเศรษฐ เจริญพจน์ รก.ผู้อำนวยการส่วนรักษาบำรุงและบูรณะ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง ซึ่งมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาค บริษัทให้บริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และบริษัทรถไฟความเร็วสูง เข้าร่วมประชุมฯ

  ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินจำกัดในฐานะเอกชนคู่สัญญาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย รฟท. มีหน้าที่ต้องส่งมอบพื้นที่ของโครงการฯ ที่ผ่านการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างให้กับเอกชนคู่สัญญา เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

  ในวันนี้ได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นหลักๆ คือ เพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อรื้อย้ายเสาไฟฟ้าตามจุดตัดเส้นทางของถนนเลียบทางรถไฟ จากตำแหน่งเดิม ไปตั้งที่จุดเวนคืน โดยกำหนดแนวพื้นที่เวนคืน ของโครงการฯ ในพื้นที่เมืองพัทยา รวม 27 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ซึ่ง รฟท.อยู่ระหว่างเจราจาต่อผู้ถูกเวนคืน เมื่อเจรจาเรียบร้อยก็จะดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าตามจุดตัดส่งสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวเส้นทางของถนนเลียบทางรถไฟ ภายในเดือนมกราคม 2564 นี้

  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางที่จะตัดผ่านในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ คู่ขนานทั้งไป และ กลับ รวมระยะทางประมาณ 18.6 กิโลเมตร นั้น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3685873641423353&id=259115847432500


  ประชุมการจัดกิจกรรม โครงการ “เดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา″ (ครั้งพิเศษ) The Next Normal of Loma Run for Charity on The Beach 2020…27 ก.ย.นี้

  ประชุมการจัดกิจกรรม โครงการ “เดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา″ (ครั้งพิเศษ) The Next Normal of Loma Run for Charity on The Beach 2020…27 ก.ย.นี้

  วันนี้ (25 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมพิจารณารูปแบบเส้นทางการจัดกิจกรรม โครงการ “เดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา″ (ครั้งพิเศษ) The Next Normal of Loma Run for Charity on The Beach 2020 โดยมีนางสาวไพรชิตร เจตะภัย นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา นำเสนอรูปแบบในครั้งนี้ ซึ่ง มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี สมาคมนักข่าวพัทยา Pattaya Bike and Run เตรียมจัดโครงการ “ เดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา” (ครั้งที่ 😎 “LOMA RUN for Charity on the Beach 2020” ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 05.00น. ถึง 08.00 น. ระยะทาง 10 กิโลเมตร​ ณ บริเวณชายหาดจอมเทียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์ แข็งแรง แต่เนื่องด้วยประเทศไทยและทั่วโลกได้ประสบปัญหาวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 และเพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาล ด้านความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

  สำหรับเส้นทางการแข่งขัน ใช้พื้นที่บนชายหาดตั้งแต่หาดยินยอม – หาดดงตาล – หาดจอมเทียน ตลอดแนว มีระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากหาดดงตาล ผ่านร้านอาหารปูเป็น เข้าชัยพฤกษ์ กลับมาที่โค้งมัจฉานุ ลงหาดจอมเทียน เข้าเขตปลอด ถึงเส้นชัย บริเวณโค้งดงตาล ซึ่งจะทำการปิดถนนตั้งแต่ เวลา 05.00 น. – 08.30 น. และขอความร่วมมือประชาชน ห้ามจอดรถบริเวณถนนเลียบชายหาดจอมเทียนตั้งแต่เวลา 00.01 -​ 08.30 น. เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 038 253128 ตาม วันและเวลาราชการ

  ประชุมการจัดกิจกรรม โครงการ “เดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา" (ครั้งพิเศษ) The Next Normal of Loma Run for…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020

  พิธีเปิดการอบรม“ โครงการฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Hospitality) หลักสูตร“ ผู้บริหารมืออาชีพยุค NEW NORMAL” (TRAIN THE TRAINER)

  พิธีเปิดการอบรม“ โครงการฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Hospitality) หลักสูตร“ ผู้บริหารมืออาชีพยุค NEW NORMAL” (TRAIN THE TRAINER)

  วันนี้ ( 25​ ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายเรวัติ ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Hospitality) หลักสูตร“ ผู้บริหารมืออาชีพยุค NEW NORMAL”
  (TRAIN THE TRAINER) โดยมีนางดารัตน์ สุรักขกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ร่วมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวัชรพล​ สารสอน​ รองผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าอบรม ร่วมในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมโฮเทลเจ พัทยา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดทำโครงการฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดขลบุรี รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Hospitality) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้บริการด้านโรงแรมที่พักและรีสอร์ทระดับผู้บริหารระดับสูง แบ่งการฝึกอบรมฯ เป็น 2​ หลัก​สูตร 3 รุ่น ดังนี้
  หลักสูตรที่ 1​ “ ผู้บริหารมืออาชีพยุค NEW NORMAL” (TRAIN THE TRAINER) ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฮเทลเจ พัทยา
  หลักสูตรที่ 2 “ นักบริการมืออาชีพยุค New Normal” ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 และ 1-3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโฮเทลเจ พัทยา
  โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มของผู้รับบริการโดยตรง ให้เข้าใจหลักการให้บริการรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเป็นผู้ให้บริการที่ดีถูกต้องเหมาะสม เพื่อความสะอาดถูกหลักสุขอนามัย สามารถปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสากลแข่งขันได้ในระดับนานาชาติอันเป็นการสร้างรายได้ในภาพรวมให้แก่จังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นต่อไป

  พิธีเปิดการอบรม“…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020

  พิธีเปิดอบรมและศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  พิธีเปิดอบรมและศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  วันนี้​ (25​ ส.ค.63)​ 08.30​ น.​ นายบรรลือ​ กุลละวณิชย์​ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมและศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนางสาวบุญงาม​ เล็กเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ และมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ นางนงนุช​ รักษา​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8​ (พัทยานุกูล)​ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด​ ณ ห้องประชุมพระปัญญารัตนาภรณ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 8​ (พัทธยานุกูล)

  เมืองพัทยาได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบ
  ประมาณ 2563​ “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา​ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 และศึกษาดูงาน​ ณ จังหวัดนนทบุรี​ กาญจนบุรี และนครปฐม​ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน​ ประกอบด้วย ผู้บริหารเมืองพัทยา​ ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมในหัวข้อการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา” โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพล​ เจริญผล ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ออกเดินทางศึกษาดูงานที่โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 5 จังหวัดนนทบุรี​ โรงเรียนเทศบาล​ 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรีและโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐม
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3684430474901003/?extid=Uhz0KpQ1F5Znlsfg&d=n


  เมืองพัทยาเปิดฝึกอบรมต้นแบบ จิตอาสาพระราชทาน 904

  เมืองพัทยาเปิดฝึกอบรมต้นแบบ จิตอาสาพระราชทาน 904
  วันนี้ (25 ส.ค.63) 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมต้นแบบจิตอาสาพระราชทาน โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จิตอาสาพระราชทาน 904 จำนวน 40 คน ร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยนายพันธกานต์ พรหมพรางกูร ได้รับการพิจารณาจากอำเภอบางละมุง และจังหวัดชลบุรี ให้เป็นตัวแทนภาคประชาชนในนามกระทรวงมหาดไทย เข้ารับการฝึกหลักสูตร “จิตอาสา 904” เมื่อวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนจิตอาสา 904 ภายในกองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี อันเป็นโครงการที่ดำเนินการตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นผู้นำของกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (กกล.จอส. พระราชทาน) และประชาชนจิตอาสาในด้านต่างๆ และมีหน้าที่ในการปลูกฝังเรื่องความมั่นคง ความรักในชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ให้กับกกล.จอส.พระราชทานและประชาชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นจิตอาสา 904 และเป็นกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (กกล.จอส. พระราชทาน) ต้นแบบของเมืองพัทยา ในวันนี้จึงได้จัดฝึกอบรมต้นแบบ จิตอาสาพระราชทาน 904 อบรมในหลักสูตร “จิตอาสา 904″ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นจิตอาสาที่มีความสวยงาม ถูกต้อง เหมาะควรและสมพระเกียรติ รวมทั้งยังเป็นการสร้างการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด สามารถเผยแพร่เป็นต้นแบบของการฝึกให้กับกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (กกล.จอส. พระราชทาน) ทั่วประเทศต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3684453158232068


  สภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ซอย 5 ธันวา) พร้อมตรวจสอบจุดก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  สภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ซอย 5 ธันวา) พร้อมตรวจสอบจุดก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
  เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยรองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา ชอยสุขุมวิท – พัทยา 45 (ซอย 5 ธันวา) และตรวจสอบตำแหน่งน้ำท่วมขัง รอการระบาย จำนวน 2 จุด คือ บริเวณภายในซอยถนนสุขุมวิท 81 และถนนสุขุมวิท 34/1 (หน้าบุญถาวร) เพื่อเดินหน้าดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้
  ตามที่เมืองพัทยา ได้ว่าจ้างบริษัท พอรสเพอร์โชลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา ชอยสุขุมวิท – พัทยา 45 (ซอย 5 ธันวา) ซึ่งมีสัญญาการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 28 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเวลา 181 วัน เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อ ค.ส.ล. ขนาด 5.00 × 40.00 เมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำฝน HDPE ขนาด 2,000 ม.ม. และวางท่อระบายน้ำเสีย HPDE ขนาด 800 ม.ม. นั้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการล่าช้าไปมาก สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจึงได้ร้องเรียนผ่านทางสภาเมืองพัทยา ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเร่งด่วน
  ในวันนี้ คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งพบว่าหน้างานยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ดี เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างไประยะแรก พบว่าการปักชิพพลายไม่สามารถปักลงลึกได้ตามแบบ ในระยะ 8.00 เมตรได้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีบ้านพักอาศัยอาคาร รั้วกำแพงของประชาชนติดกับพื้นที่การก่อสร้าง เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จึงประสานให้เมืองพัทยาดำเนินการปรับแก้แบบ ให้เข้ากับพื้นที่ในการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เมื่อระยะเวลาผ่านไปบริษัทผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการตามแบบที่ปรับแก้ จึงส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า ในการนี้ประธานสภาเมืองพัทยา จึงได้กำชับและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานฯ เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นี้
  จากนั้น คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังอีก 2 จุด คือ บริเวณภายในซอยถนนสุขุมวิท 81 และบริเวณถนนสุขุมวิท 34/1 (หน้าบุญถาวร) เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในระยะยาว โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาล ออกแบบขนาดบ่อหน่วงน้ำ ให้เข้ากับพื้นที่ และนำเสนอแบบต่อคณะผู้บริหาร เพื่อเร่งดำเนินการ ขออนุมัติงบประมาณต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3684410454903005


  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 5 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาโฉมใหม่ NEO PATTAYA

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 5 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาโฉมใหม่ NEO PATTAYA

  วันนี้ (24 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการใช้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนเมืองพัทยา โดยมี นายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง​ นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)​

  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 5 ในพื้นที่โซน 9 จำนวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเกาะล้าน ชุมชนเขาน้อย ชุมชนชุมสาย ชุมชนบงกช ชุมชนบ้านเนินรถไฟ ชุมชนพัทยากลาง ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา ชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนวัดธรรมสามัคคี และชุมชนอรุโณทัย ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ องค์กร สมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) นับเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้เท่าทันกันกับความรุนแรงของยาเสพติดจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซ้อนทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) จะทำให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น​ และได้รับทราบถึงปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและตอบสนองต่อความต้องการของเมืองพัทยาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA ต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3681565045187546/


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150