• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 72/2563

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 72/2563

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 72/2563
  วันนี้ (31 ส.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ให้เกียรติกล่าวการต้อนรับและบรรยายพิเศษ “การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา″ ให้แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 72/2563 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 88 คน นำโดยนายสุชิน จันทร์ปาน ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 อนุมัติในหลักการให้กรมการปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครองดำเนิน การฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 72/2563 จำนวน 85 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรม โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากสถานที่จริงสามารถนำตัวอย่างและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3705392012804849

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150